Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

 2022תצהיר שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות ההורים או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בוואטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים 2022

מה זה תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות ההורים?

מדובר בתצהיר שנועד לסייע לבן משפחה מדרגה ראשונה להנפיק תו חניה לרכב שהינו בבעלות ההורה המתגורר בעיר אחרת.

לרוב השימוש בתצהיר זה נעשה על ידי הורי ילדים המשתמשים ברכב הרשום על שמם ובידי עובדים ו/או מעסיקים העושים שימוש ברכב הרשום על שם המעסיק שלהם.

כך לצורך העניין, ילד המתגורר בעיר רמת גן והוריו מתגוררים בעיר תל אביב יוכל לבקש מעיריית רמת גן להנפיק לו תו חניה לאור העובדה שהילד עושה שימוש ברכב הרשום על שם הוריו בעיר המגורים שבה הוא מתגורר, קרי, רמת גן.

משרדנו מוסמך לאמת ולאשר את התצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים גם בוואטסאפ (Whatsapp) וגם בזום (ZOOM)!

 

להלן דוגמא של תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות ההורים:

 

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים

הצהרת ההורה

הנני מצהיר כי רכב מספר _____________________ הרשום בבעלותי, נמצא בשימושו הבלעדי של בני/בתי.

 

פרטי הצאצא

שם פרטי ________________ שם משפחה __________________ מספר זהות _________________

המתגורר/ת בעיר תל-אביב- יפו.

 

פרטי המצהיר (הורה)

שם פרטי _______________ שם משפחה _________________  מספר זהות ______________________

רחוב  ______________________________________________ יישוב  ________________________

 

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

                                                                                                          חתימת המצהיר ___________________

אישור עורך דין

 

אני החתום מטה  ________________________  עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________

הופיע בפני שם פרטי ______________ שם משפחה ____________  מספר זהות ______________

ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר בפני את תוכן התצהיר הנ"ל וחתם עליו בפני.

 

תאריך ___________     חותמת העו"ד ______________________     חתימה _____________

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות ההורים או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בוואטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

תצהיר שימוש ברכב חברה

תצהיר נהיגה ברכב

תצהיר אי שימוש ברכב

אישור שימוש ברכב חברה

תצהיר דירה לא מחולקת

תצהיר עורך דין תו חניה רמת גן

תצהיר תו חניה תל אביב

תצהיר בעבור שימוש ברכב

תצהיר עורך דין תו חניה תל אביב

תצהיר עורך דין תו חניה גבעתיים

תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה- עירית בני ברק