Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר בקשה לרישיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר לעסקי מזון 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר כיבוי אש לרישיון עסק בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

משרדנו מוסמך לאמת תצהיר מרחוק אמצעות זום או ווטסאפ!

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר בקשה לרישיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר לעסקי מזון

הגשת תצהיר למבקש רישיון עסק ב"מסלול תצהיר"

מדוע יש צורך בתצהיר כיבוי אש?

בתי עסק רבים המבקשים לחדש את רישיון העסק או בתי עסק חדשים שנפתחים מידי יום, נדרשים להמציא לרשות המקומית אישור כיבוי אש על סמך תצהיר בלבד ובהתאם לדרישות של הרשות הארצית לכיבוי והצלה.

כיצד קיבלו אישור כיבוי אש בעבר?

בעבר, תהליך קבלת האישור דרש מעורבות פעילה של הרשות הארצית לכיבוי והצלה  ושל הרשות המקומית, ולכן התהליך היה מורכב עד מאוד ודרש השקעת מאמץ ומשאבים כספיים רבים מבתי העסק.

כיצד מקבלים אישור כיבוי אש כיום?

כיום, לאחר הרפורמה בחוק ההסדרים בשנת 2017 ובחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, התהליך הפך לפשוט יותר הן בעבר בתי העסק והן בעבור הרשויות המקומיות,  ומידי יום ביומו משרדנו מסייע לבתי עסק רבים באימות תצהיר כיבוי האש.

מהם התנאים שעל בית העסק לעמוד בהם בהתאם להנחיות הרשות הארצית לכיבוי אש?

נכון להיום, על מבקש רישיון עסק שהופנה על ידי הרשות המקומית למסלול תצהיר כיבוי אש, לפעל על פי ההנחיות המפורטות במפרט הדרישות שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה לאותו עסק. לחוברת הסבר של הרשות הארצית לכבאות והצלה אודות הדרישות מבתי העסק לחצו כאן::

https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission

למי בעל העסק צריך להגיש את התצהיר?

לאחר שמילאתם אחר הדרישות המקדימות של הרשות הארצית לכיבוי והצלה, ווידאתם שהעסק אכן ערוך לאתר שריפות ולכבותן על פי התקנים החדשים שקבעה הרשות הארצית לכיבוי והצלה, כל שנותר לכם הוא  למלא את התצהיר, ולהגישו לרשות המקומית, לאחר חתימה ואימות של עורך דין ממשרדנו

מה המשמעות של תצהיר כיבוי האש?

תצהיר כיבוי האש הינו מסמך משפטי מחייב שבו מצהיר בעל העסק כי הוא מילא אחר הדרישות של הרשות הארצית לכיבוי והצלה, לצורך קבלת רשיון עסק. בעל העסק חותם על התצהיר בפני גורם המוסמך להחתים את התצהיר (עורך דין ממשרדנו) הוא מוזהר לומר את האמת ורק את האמת שכן אחרת הוא יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

 משרדנו ממוקם ברחוב הארבעה 28 בתל אביב (מגדלי חג'ג') ובסמוך מאוד לבית המשפט בתל אביב.

אנו ערוכים לאמת ולאשר תצהירי כיבוי אש בתוך זמן קצר ובכל רחבי הארץ ועד לבית הלקוח, והכל במחירים נוחים.

 להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר כיבוי אש לרישיון עסק אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

להלן דוגמה לתצהיר כיבוי האש שכפי שהוא מופיע באתר השירותים והמידע הממשלתי- מעודכן לשנת 2021:

תצהיר בבקשה לרשיון עסק   (בתצהיר זה: חוק רישוי עסקים) 1968 - (ג) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 6לפי סעיף   (בתצהיר זה: צו רישוי עסקים) 2013 - ולפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג

 אני הח"מ, ____________, בעל/ת תעודת זהות מספר ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי                          שם המצהיר לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 ________________ . אני בעליו / מורשה/י חתימה בתאגיד (סמן/י את הנכון), של עסק ששמו 1 _______________מכתובת ______________________(  ____בתצהיר זה :

 העסק .)  אם הבקשה מוגשת מטעם תאגיד: ייחתם התצהיר על ידי מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת · להלן, יצורף מסמך המעיד על סמכות 10 התאגיד וציון שם התאגיד ומספרו. לתיק המסמכים, המתואר בסעיף החתימה של מורשי החתימה.

. הנני עושה תצהירי זה, לביסוס הבקשה לקבלת רשיון עסק לעסק האמור ,במסלול  אישור 2 (ג) לחוק רישוי עסקים, ובהתאם לסוג 6 על יסוד תצהיר - לעניין כבאות ,בהתאם לסעיף העסק, שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו בצו רישוי עסקים.

. תוכנית העסק 1 . שטחו המבונה הכולל של העסק הוא  ______ מ"ר, בהתאם לתוכנית העסק 3  להלן. 10מצורפת לתיק המסמכים, המתואר בסעיף

 .___________________________ . עיסוקו של העסק _________________________ 4

 _________________________ . ידוע לי שמחייב/ים את העסק פריט/י רישוי שמספרו/ם 5 ושמו/ם _________________________________________ (בתצהיר זה :פריט הרישוי), אשר בהתייחס אליו/הם פורסם המפרט שלהלן (סמן/י את הנכון) :            

מפרט אחיד, לרבות הדרישות שלצד המפרט האחיד מפרט תנאים באתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה לרבות הדרישות שלצידו (בהעדר מפרט אחיד)

. קראתי והבנתי את הוראות ותנאי המפרט בהתייחס לדרישות סידורי בטיחות האש לצורך 6 קיום הדינים הנוגעים לכבאות ,וכן את ההוראות אליהן מפנה המפרט  (בתצהיר זה: דרישות המפרט).

 .ובכלל האמור, קיימים בידי כל האישורים הנדרשים 2 . מתקיימים בעסק  כל דרישות המפרט 7 בהתאם לדרישות המפרט.

 . . ידוע לי שמחובתי להבטיח כי דרישות המפרט יתקיימו בעסק בכל עת 8

 .2000- כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א – תוכנית העסק 1 )(ב) לחוק רישוי עסקים, באפשרות מצהיר, אם רצונו בכך, להסתייע באיש מקצוע, כאמור 2(ג)(6בהתאם לסעיף 2 באותו סעיף. אם בחר המצהיר להיעזר בגורם מקצועי כאמור- יש לצרף את אישור הגורם המקצועי לתצהיר. אישור זה יכלול את כל הפרטים האישיים והמקצועיים של גורם המקצוע. 

. ידוע לי שאני נדרש/ת להחזיק בבית העסק תיק מסמכים, בו יהיו תצהירי זה, כל האישורים 9 הנדרשים בהתאם למפרט, ומסמכים נוספים כאמור בתצהיר זה (בתצהיר זה :תיק המסמכים.) ידוע לי שאני נדרש/ת להציג את תיק המסמכים, בכל עת, בפני נציג רשות הכבאות וההצלה.

 :) . העדר מגבלות כלליות לאישור העסק על יסוד תצהיר כמפורט להלן (סמן/י את הנכון 10   העסק או חלק ממנו: אינו מתחת לקרקע, אינו חלק מקניון, אינו חלק ממרכז מסחרי  מ"ר, ואינו חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד  (כגון 2,000ששטחו המבונה עולה על מסחר ומשרדים, מסחר ומגורים וכדו').

העסק הוא חלק ממבנה המשמש ליותר משימוש אחד, אך מצוי בקומת הכניסה של המבנה, הוא אינו מכבסה, הוא עומד במגבלות הקבועות בצו רישוי עסקים בנוגע לסוג העסק,   מ"ר. 300 שטחו ומגבלות נוספות שנקבעו, ובכל מקרה שטחו המבונה אינו עולה על 

 בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשתי, במסגרתה – . העדר סייג לאישור העסק על יסוד תצהיר 11 ,בשל אחת או יותר 3 לא בוטל רשיון/ היתר /אישור כבאות שניתן לעסק – מוגש תצהירי זה מהנסיבות הבאות: א. הוגשו תצהיר או מסמכים כוזבים; ב. הופר או חדל להתקיים תנאי מהותי מהתנאים שהותנו על ידי רשות הרישוי ו/או רשות הכבאות וההצלה ,או לא תוקנה דרישה לתיקון ליקויים; ג. חלו בעסק שינויים מהותיים מהמצב שהוצג במסמכים שהוגשו לרשות הרישוי.

. ידוע ומובן לי שמי שביודעין מוסר תצהיר שקר, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, עובר 12 עבירה פלילית שהעובר עליה צפוי לעונש  מאסר שלוש שנים.

. ידוע לי כי מבלי לפגוע בהוראות כל דין, מסירת תצהיר כוזב או אי קיום דרישות המפרט 13 בעסק בכל עת, תביא לביטול רשיון העסק , ההיתר או האישור, בכפוף לשימוע, ותפגע ביכולתי להגיש תצהיר דומה בעתיד.

 . . זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 14

__________________ חתימת המצהיר/ה

 __________________ שם המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, עו"ד_______________ ,שכתובתי_________________________________ ,מאשר/ת כי בתאריך____________ הופיע/ה בפני גב'/מר _________________________, מספר ת.ז. _____________ ,המוכר/ת לי באופן אישי / אשר הזדהה/תה בפני באמצעות תעודת זהות ,ולאחר שהזהרתיה/ו כי עליה/ו להצהיר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי ת/יהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתה/ו דלעיל וחתם/מה עליה בפני.        ___________________       __________ ,עו"ד                                                    למבקש, למי ששולט בעסק או במבקש או למי שנשלט על ידי מי מהם .ביטול אישור/היתר רשיון לפי סעיפים 3 . ) לחוק רישוי עסקים, בשינויים המחויבים 1ג(ד7- (ה) ו 1ב7,)2(א)(2א6

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר כיבוי אש לרישיון עסק בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

משרדנו מוסמך לאמת תצהיר מרחוק אמצעות זום או ווטסאפ!

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: