Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

אימות חתימה עורך דין|הצהרה עורך דין

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

אימות חתימה עורך דין|הצהרה עורך דין

מה זה תצהיר?

תצהיר הינו מסמך בכתב אשר בא להחליף עדות בבית משפט לצורך הוכחת ו/או חיזוק טענה עובדתי אותה טוען המצהיר. לעיתים הגשת התצהיר נעשית על פי התקנות, ולפעמים בהתאם להחלטה שיפוטית ולפעמים מיוזמת מגיש בקשה בכדי לחזק טענה מטענותיו. 

 

עורך הדין מוסמך לאמת חתימה על תצהיר

סעיף 15 לפקודת הראיות המחוקק מסמיך את ציבור עורכי הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

 

תצהיר עורך דין מחירמה המחיר לאימות חתימה על תצהיר על ידי עורך דין? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות. כמו כן, המחיר משתנה בהתאם לכם האם החתימה על התצהיר נעשית באמצעות הוואטסאפ (Whatsapp) או בזום (Zoom).

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך בכל רחבי הארץ אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

מסמכים נדרשים:

לצורך אישור תצהיר על ידי עורך דין, על המצהיר להופיע בעצמו בפני עורך הדין ולהצטייד בתעודה מזהה רשמית (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה עדכנית).

 שירות חדש וייחודי למשרד: אימות תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלויות ו/או קשישים המתקשים לצאת מהבית וכן אימות תצהיר עורך דין עד הבית או בית העסק:

משרדנו מעניק שירות אימות חתימת תצהיר ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלות ו/או קשישים ו/או מבוגרים המתקשים לצאת מביתם וזאת בכל רחבי הארץ.

כמו כן, משרדנו מעניק שירות של אימות ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לכל מי שמבקש לחסוך זמן ו/או עד בית העסק בכל רחבי הארץ.

מבנה וצורת התצהיר: 

  1. בתצהיר יפורשו שמו המלא של המצהיר, מספר ת.ז., עסקו או מקצועו ומענו.
  2. את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).
  3. מומלץ לחלק את התצהיר לסעיפים שונים.
  4. כל שינוי, מחיקה, טשטוש שחלו בתצהיר, חייבים אישור בידי המצהיר.
  5. המצהיר יחתום על התצהיר ואם אינו יכול לכתוב, יטביע את סימנו. שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.
  6. בתצהיר יצוין מועד חתימתו.

אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

 

דוגמא לתצהיר של עורך דין:

 

תצהיר                                                                  

 

אני, ___________, נושא/ת ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. 

2. 

3. 

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

________________                                                                ____________

תאריך                                                                                                   חתימה

 

אישור                                                                   

 

אני, __________, עו"ד מרחוב ___________ בעיר __________ מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 

            ______________                                                                    __________________

                       חותמת                                                                                      חתימה                 

 

תצהירים לדוגמה:

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר ויתור על ירושה

ויתור על ירושה תצהיר

תצהיר הסתלקות יורש מעיזבון

הסתלקות מירושה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים הצהרת ההורה

תצהיר בעל הרכב

קרבה ראשונה תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות

תצהיר שימוש ברכב

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

תצהיר עו"ד תו חניה

תצהיר על שימוש ברכב

תצהיר אי שימוש ברכב

תצהיר נהיגה ברכב

אישור שימוש ברכב חברה

תצהיר בעל רכב

תצהיר שימוש ברכב חברה

תצהיר שימוש ברכב עיריית רמת גן

תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה - עיריית בני ברק

תצהיר ויתור סודיות

תצהיר בבקשה לפשיטת רגל

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין

תצהיר לביטוח לאומי מעורך דין

תצהיר למשרד הרישוי מעורך דין

תצהיר לבית המשפט מעורך דין

תצהי בקשה למינוי אפוטרופוס

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר בבקשה בוצאה לפועל

תצהיר התנגדות לביצוע שטר

תצהיר קוד בריאות

תצהיר "אשפוז בקוד"

תצהיר משרד הבריאות

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק