Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

דוגמא לתצהיר כושר פירעון - מומלץ

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר כושר פרעון בוואטסאפ (Whatsapp) או בזום (ZOOM) בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

דוגמא לתצהיר כושר פירעון - מומלץ

תצהיר כושר פירעון

על מנת שחברה תעבור את שלב הפירוק, על בעלי החברה והדירקטורים בה לעבור מספר הליכים בירוקרטים, כאשר אחד מהם הוא חתימה על תצהיר כושר פירעון.

תצהיר כושר פירעון הוא הלכה למעשה טופס שבאמצעותו מצהירים הדירקטורים של החברה על כך שיש לחברה יכולת לשלם את כל החובות בתוך שניים עשר חודשים מתאריך הפירוק.

לצורך החתימה על תצהיר כושר פירעון יש להצטייד בתעודה מזהה תקפה כגון תעודת זהות או רישיון נהיגה.

למשרדנו מומחיות רבת שנים בהגשת בקשות לפירוק חברות ולקוחות רבים ומרוצים. הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בנייד: 050-8684663.

דוגמא: תצהיר כושר פרעון - מעודכן לשנת 2021:

הצהרת כושר פירעון

(סעיף 322 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג – 1983)

 

אנו הח"מ, דירקטורים בחברת ________ ח.פ. _______, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזה כדלקמן:

 

  1. הננו ____כל/רוב הדירקטורים בחברה (מחק את המיותר).

 

  1. בדקנו היטב את מצב עסקי החברה, ובאנו לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה. 

 

 

  1. הננו מצהירים בזאת כי אלה שמותינו, החתימות שלהלן חתימתנו ותוכן האמור לעיל אמת.

 

שם הדירקטור: _____________ת"ז*:__________כתובת ____________ חתימה:____________  תאריך:___________

 

שם הדירקטור: _____________ת"ז*:_________כתובת _____________ חתימה:____________ תאריך:______________

 

שם הדירקטור: _____________          ת"ז*.:__________כתובת _________ חתימה:____________ תאריך:______________

 

אישור

אני החתום מטה       עורך דין, מאשר בזה כי ביום           . הופיע בפני      . המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'       ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

חתימת עורך הדין: ___________________

שם: _____________________________

מען: _____________________________

ת"ז: _____________________________

מס' רישיון: _______________________

* מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר כושר פרעון בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

תצהירים נוספים לדוגמא:

תצהיר פירוק מרצון

תצהיר פירוק חברה מרצון

תצהיר תו חניה

תצהיר אי שימוש ברכב

תצהיר הורים לבן יחיד

תצהירהורים יחידים

תצהיר הנחה בארנונה

תצהיר הורים עצמאיים

תצהיר רישוי עסקים (כיבוי אש)

תצהיר בהוצאה לפועל

אימות חתימה

עריכת תצהיר

אישור תצהיר

תצהיר בבקשה לביטול פסק דין

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים

תצהיר בבקשה לצו אפוטרופוס

אימות חתימה על תצהיר

תצהיר בבקשה לאשפוז סיעודי

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר בתל אביב

עריכת תצהירים

חתימה של עו"ד על תצהיר

אישור תצהיר

עורך דין לעריכת תצהיר בתל אביב

אישור תצהיר ע"י עו"ד

תצהיר הוצל"פ

תצהיר ביטוח לאומי

תצהיר אפוטרופוסות

תצהיר לסוכנות היהודית

תצהיר למשרד הרישוי

תצהיר בן יחיד

תצהיר לתביעה

תצהיר למשרד הפנים

תצהיר בבקשה לצו הריסה