Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

הגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק

רישיון האקדח שלך בוטל ונלקח ממך? למשרדנו מומחיות רבת שנים בכל הנוגע לרישוי כלי ירייה, הגשת בקשות לקבלת רישיון לכלי ירייה והגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי ירייה.

להצעת מחיר להגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק ו/או בקשה לרישיון כלי ירייה ו/או לחתימת עורך דין על תצהיר ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

הגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק:

סיכויי הערר:

סיכויי הערר תלויים בנסיבות המקרה וקשורות בקשר ישיר לאופי הראיות והטענות שהועלו במסגרתו. הגשת ערר לממונה על כלי הירייה הינה משימה מורכבת ומומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין המומחה בתחום.

מה ניתן לעשות במידה והערר נדחה?

במידה והערר נדחה, עדיין תהיה בפניכם אפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי כשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ובתוך כך להגיש עתירה מנהלית לצורך השבת רישיון הנשק.

במסגרת העתירה, בית המשפט בודק את סבירות החלטת האגף לכלי ירייה ואת אי המלצת המשטרה. כמו כן, בית המשפט בוחן את מידתיות הפגיעה, שיקולי הרשות ועוד ועוד.

טופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה 2021-  תצהיר עורך דין

להלן קישור לטופס הגשת ערר לדיון בפני הממונה:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/firearm_license_appeal/he/firearms_services_appealvaada.pdf

נקודות שחשוב לדעת בקשר להגשת הערר:

ניתן להגיש ערר רק לאחר קבלת דחייה מפקיד הרישוי.

החלטת הממונה תינתן בתוך 45 יום מיום קבלת הערר.

החלטת הממונה היא סופית וערעור עליה יוגש לערכאות משפטיות.

הערר יידון על פי המסמכים המצורפים לטופס הבקשה.

העוררים יוכלו לבקש זימון לשימוע לפי החלטת הממונה בערר.

פנייה למשרדנו עשויה להעלות באופן משמעותי את הסיכויים שהערר שלכם יתקבל על ידי הממונה. הגשת ערר שלא כהלכה עלולה לגרור דחייה של הערעור. משרדנו בעל ניסיון רב בתחום ומכיר את הדרישות המדויקות לניהול עררים על סירוב לאשר רישוי נשק.

להצעת מחיר להגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק ו/או בקשה לרישיון כלי ירייה ו/או לחתימת עורך דין על תצהיר ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

דוגמא לטופס הגשת ערר על דחיית בקשה לרישיון כלי נשק:

מדינת ישראל משרד הפנים מחוז/נפה _________ האגף לרישוי ופיקוח לשימוש המשרד בלבד ערר מס' __________________ מס' / מס' / מס' שוטף תיק נפה תאריך ____________________ לכבוד: משרד הפנים/פקיד רישוי כ"י לצורך העברה לועדת ערר הנדון: טופס הגשת ערר תוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה". לא יתקבל ערר בתום 45 יום מיום סירוב הבקשה. סעיף 12 לחוק כלי ירייה התש"ט 1949 קובע "הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת רשאי להגיש עליה ערר בכתב אני ________________________ ____________________________ ___________________________ שם משפחה שם פרטי מספר זהות כתובת ________________ ______________________ _____________ __________ _________________ עיר רחוב מס' בית מיקוד טל. להתקשרות מבקש להגיש ערר על החלטת פקיד רישוי שלא לאשר לי הוצאת רשיון/לחדש לי רשיון/לבטל רשיון לכלי ירייה מיום ____________________ בעילה (תבחין) ___________________________ כפי שציינתי בבקשה. עילת הסירוב: התנגדות מ"י התנגדות בריאות אי עמידה בתבחינים עילה אחרת: ___________ ואילו הנימוקים לערר *: 1 .הנני עומד בתבחין ____________________ , רצ"ב אישורים עדכניים (עד 3 חודשים) התומכים בתבחין שלפיו אני מבקש כלי ירייה: א. _________________________ ב. _________________________ ג. ___________________________ 2 .נימוקים: __________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _

_ _______________________________________________________________________________ * נא למלא בכתב בברור, ניתן לצרף מסמך נימוקים מודפס. חתימת המצהיר (מגיש ערר) _________________ אישור עורך דין

 הרני לאשר כי הופיע/ה בפני מר/גב' ____________________ ת.ז. ________________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר שכל העובדות שכתב בטופס הערר אמת וחתם על הטופס בפני. ___________________ חתימת המצהיר חתימה וחותמת עו"ד תאריך ___________________________ ________________

תגיות:

ערעור על ביטול רישיון נשק

רישיון לנשק פרטי

רישיון לאקדח

החזרת רישיון נשק

רישיון כלי יריה לאדם פרטי

רישיון נשק ארגוני

ערר על ביטול רישיון נשק

ביטול רישיון נשק

סיבות לביטול רישיון נשק

ערעור על הרישיון לנשק

שלילת רישיון נשק

סירוב לאשר רישוי נשק

ערעור על פסילת רישיון נשק

בקשה לחידוש רישיון הנשק

בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי

עורך דין מומחה לרישוי כלי יריה

סיבות לביטול רישיון נשק

בקשה להחזרת רישיון נשק

שלילת רישיון נשק

העתק רישיון נשק

חידוש רישיון נשק

רענון רישיון נשק

רישיון נשק לנהג מונית

כמה עולה להוציא רישיון לנשק

כמה עולה רישיון נשק לאדם פרטי

כמה עולה רישיון לאקדח

טופס הצהרת בריאות לחידוש רישיון נשק