Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר פרטה

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בסיוע בהגשת והכנת פרטה ו/או סל מחיה ו/או דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס  בכל רחבי הארץ, תוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף לרבות ייצוג בבתי המשפט ומול האפוטרופוס הכללי.

להצעת מחיר לסיוע משפטי בהכנת פרטה וסל מחיה ו/או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 סוגי האפוטרופסות העיקריים:

אפוטרופוס לענייני גוף- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים. תפקידו של האפוטרופוס במקרה זה הוא להשגיח על בריאותו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ולקבל החלטות רפואיות הנוגעות לו.

אפוטרופוס לענייני רכוש- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים. האפוטרופוס לרכוש אחראי לאחזקה, תפעול ושמירה על נכסי האדם וכספיו לרבות קבלת החלטות בכל ענייניו הכספיים. האפוטרופוס הוא זה ששולט בהוצאות האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ואף יכול להתקשר בעסקאות בשמו.

אפוטרופוס לעניינים אישיים- במקרה זה , ניתנת סמכות לאפוטרופוס לקבוע ולהחליט בכל העניינים האישיים של האדם לו נתבקש למנות אפוטרופוס, כגון : ענייני דיור וכו .

אחת מהחובות העיקריות של האפוטרופוס לרכוש הינה להגישה פרטה לאפוטרופוס הכללי:

מה זה פרטה?

זהו הדיווח הראשוני שעל האפוטרופוס לרכוש לדווח לאפוטרופוס הכללי הפועל מטעם משרד המשפטים. הלכה למעשה, זו הצהרת הון ראשונית אודות נכסיו של האדם (החסוי) שבאפוטרופסות, נכון ליום מינויו של האפוטרופוס, והוא מכונה "פרטה". פרטת החסוי צריכה לכלול את כל נכסיו הידועים לאפוטרופוס, חובות וזכויות החסוי.

הליך הגשת הפרטה מורכב משני שלבים:

  • איתור ורישום כלל נכסיו, הכנסותיו וחובותיו של האדם שבאפוטרופסות (להלן – האדם).

  • הודעה על מינוי האפוטרופוס לגופים ולמוסדות שונים ורישום הערות במרשמים רשמיים.

מהי המטרה של הגשת הפרטה?

מטרת פרטת החסוי ליתן תמונה כללית של מצבו הכלכלי של החסוי והיא נועדה למנוע הברחת נכסים  להלן יובאו דבריו של השופט שילה מספרו "פירוש לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 חלק שלישי (נבו הוצאה לאור, התשס”ב-2002), 155" לעניין פרטת עזבון, והדברים יפים גם לעניינו, הכל כדלקמן:

הפרטה נועדה בעיקר למנוע הברחת נכסים מהעזבון ולתת תמונה מהימנה של מצב העזבון בכל הנוגע לחובותיו.”

מי מוסמך להגיש את הפרטה?

על מגיש הפרטה להיות בעל מינוי כאפוטרופוס לכלל ענייניו של האדם או לעניינים רכושיים, ולפיכך, אפוטרופוס לעניינים אישיים בלבד אינו חייב להגיש פרטה.

תוך כמה זמן צריך להגיש את הפרטה?

סעיף 51 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים ימים מיום מינויו, פרטה של נכסי האדם שהוא אפוטרופסו, כולל חובותיו, זולת אם פטר אותו האפוטרופוס הכללי בהתאם לנהלים שקבע מחובה זו או קבע מועד אחר להגשת הפרטה".

בפועל, האפוטרופוס הכללי דורש  מהאפוטרופוס להגיש את הפרטה לא יאוחר מ-60 יום מהיום שבו ניתן צו המינוי על ידי בית המשפט.

להלן דוגמא לטופס "פרטה" (תצהיר פרטת נכסי אדם שמונה לו אפוטרופוס) מעודכן לשנת 2021:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/first_report_legal_guardian/he/partahasuy1.pdf

עו"ד אודרי שמש רביע מוסמכת לאמת את חתימת תצהיר עורך הפרטה, ואתם מוזמנים לפנות אליה גם לצורך אימות "תצהיר עורך הדין" בתשלום סמלי בלבד.

הנחיות למלוי טופס הפרטה:

נכסים

הכנסות חודשיות – יש לפרט מהן ההכנסות החודשיות השוטפות של האדם שמונה לו אפווטרופוס מכל מקור שהוא. לדוגמה: משכורת, פנסיה, קצבת נכות, קצבת זקנה, גמלת סיעוד, זכות למגורים בדיור הציבורי וכו'.

כספים שהאדם זכאי לקבל בעתיד -  יש לפרט באיזה סכום מדובר ומה מקור הכספים או הזכויות (לדוגמה: ירושה, פיצויים, שילומים, תביעה). רצוי להוסיף מה המועד שבו נוצר החוב כלפי האדם.

הליכים משפטיים המתנהלים בענייניו של האדם -  יש לפרט את סוג ההליך, מספרו ובאיזה בית משפט הוא מתנהל (לדוגמה: תביעה לקבלת פיצוי בשל פגיעה בתאונת דרכים, בית משפט השלום בתל אביב, ת.א. 52525-12-21). 

עסק בבעלות מלאה או חלקית של האדם -  יש לציין את סוג הפעילות (לדוגמה: חנות טמבור). אם העסק מאוגד – את אופן ההתאגדות (לדוגמה: חברה בע"מ, שותפות) ולפעול לפי הנחיות עובדי האפוטרופוס הכללי.

התחייבויות

אם האדם שמונה לו אפוטרופוס (החסוי) חייב כספים – על האפוטרופוס לפרט מהו מהות כל חוב (לדוגמה: חוב לפי פסק דין, לפי הסכם, חוב עבר); מי הנושה (כלומר: למי האדם חייב לשלם. לדוגמה : שם העסק וכתובתו); מה גובה החוב ומתי נוצר.

קרובי משפחה ואנשים קרובים אחרים

אם לאדם קרובי משפחה –יש לפרט את השמות ואת קרבת המשפחה של כל אחד מהם לאדם. בנוסף, לציין כל כמה זמן הם מבקרים אותו (תכיפות ביקורים).
אם קיימים אנשים נוספים שקרובים לאדם ומבקרים אותו – יש לרשום פרטים אלה גם לגביהם. (לדוגמא: השכן שמעון בוסקילה מבקר פעם ביום).

חובת רישום צו מינוי אפוטרופוס על כל נכס מקרקעין שבבעלות ו/או בחכירת האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש בלשכת רישום המקרקעין (טאבו):

במסגרת חובתו של האפוטרופוס למלא טופס פרטה וסל מחיה, האפוטרופוס לרכוש גם חייב לרשום את צו מינוי האפוטרופוס, בטאבו, על כל נכס מקרקעין שבבעלות האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש.

בנוסף, האפוטרופוס מחוייב לרשום את צו מינוי אפוטרופוס בכל חשבון וחשבון בנק של האדם שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

רישום צו מינוי אפוטרופוס לרכוש, על הדירה בטאבו מונע מכירת הדירה ו/או מתן הדירה במתנה על ידי בעל הדירה שמונה לו אפוטרופוס לרכוש.

האפוטרופוס לרכוש בלבד, רשאי למכור את הדירה של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס לרכוש ובתנאי שקיבל לכך אישור מראש של בית המשפט.

להלן לינק על מאמר שכתבנו בנושא: 

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-04-30-16-09-52.html

לסיכום:

אם כן, תפקיד האפוטרופוס הממונה לרכוש חובה בתוכו אחריות רבה הן מבחינה משפטית והן מבחינה נפשית רגשית. עו"ד אודרי שמש רביע נכונה לסייע לאפוטרופוסים הממונים בכל שלב ושלב, וזאת באדיבות ובמקצועיות לאורך כל ההליך.

 

  לייעוץ משפטי בנוגע להגשת בקשות למינוי אפוטרופוס זמני ו/או קבוע לגוף ו/או רכוש לרבות הגשת פרטה וסל מחיה

הנכם מוזמנים להשאיר פרטים או ליצור קשר איתי בנייד : 050-8684663

כל הזכויות שמורות לעו"ד אודרי שמש רביע (מחברת וכותבת המאמר). אין להעתיק או לשכפל את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש ממנה.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.