Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

הגשת דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בסיוע בהגשת והכנת פרטה ו/או סל מחיה ו/או דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס  בכל רחבי הארץ, תוך מתן ייעוץ  מקצועי ומשפטי מקיף לרבות ייצוג בבתי המשפט ומול האפוטרופוס הכללי.

להצעת מחיר לסיוע בהכנת דו"ח עדכון תקופתי על ידי האפוטרופוס ו/או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

הגשת דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס

דו"חות להגשה על ידי אפוטרופוס לענייני רכוש

 • על אפוטרופוס לענייני רכוש להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. 
 • הדיווחים הראשונים המוגשים ע"י האפוטרופוס מכונים "פרטה"  ו"סל מחיה". מצ"ב קישור למאמר מפורט שכתבנו בנושא:https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-01-31-13-23-45.html
 • לאחר הגשת הפרטה וסל המחיה, על האפוטרופוס להגיש, אחת לשנה דו"ח תקופתי/דו"ח שנתי על פעולותיו, הכנסות והוצאות ופעולות שנעשו ברכושו של האדם.
 • מטרת הדוח התקופתי היא לסייע לאפוטרופוס שהתמנה לנהל את ענייניו הכספיים של האדם ואת רכושו. בנוסף, הגשת הדוח מאפשרת לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט לקיים בקרה על התנהלות האפוטרופוס.
 • בדרך כלל, יש להגיש את הדו"ח אחת לשנה וכן דו"ח סופי בסיום המינוי.  עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט.

כל כמה זמן צריך האפוטרופוס הממונה לרכוש להגיש את הדו"ח השנתי התקופתי?

עם תחילת האפוטרופסות יש להגיש פרטה וסל מחיה, לאחר מכן חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח כספי תקופתי, לפחות אחת לשנה באופן עליו הורה האפוטרופוס הכללי.

אלו מסמכים על האפוטרופוס לרכוש לצרף לדו"ח הכספי השנתי?

רשימת המסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי(רשימה חלקית):

 • צו מינוי אפוטרופוס.

 • אישור תשלום אגרת האפוטרופוס לתקופה הנידונה.

 • רישום הכנסות החסוי במהלך שנת המס ואישור על הכנסות אלו, כגון אישורי יתרות ודפי תנועות של כל חשבונות הבנקים כולל מט"ח/עו"ש/מטבע חוץ/פקדון/חסכון, הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי, הכנסות מהשכרת דירת החסוי ועוד.

 • אסמכתאות בגין הוצאות החסוי כאשר הן ממוינות ע"פ סוג הוצאה.

 • אישורים בגין הכנסות החסוי מכל המקורות:

 • אישורים שנתיים בגין קצבאות, פנסיה, רנטה וכד'.

 • דו"ח רווח והפסד לעסק.

 • חוזים וקבלות בגין השכרת או מכירת נכס, תשלום מזונות.

 • אישור על ניכוי מס במקור מריבית/דיבידנד/ ניירות ערך.

 • אחר- על פי אופי ההכנסה וההוצאה.

אישור לאפוטרופוס לביצוע פעולות

בעניין זה חשוב להבהיר ולהדגיש כי ישנן פעולות אשר אפוטרופוס חייב לקבל אישור מראש  מבית המשפט לפני ביצוען וזאת לצורך מילוי תפקידיו:

העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של משק חקלאי, בית חרושת, בית מלאכה, בית מסחר או דירה. עסקה במקרקעין (לדוגמה, מכירת נכס), מלבד השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר לא חלים עליו לתקופה של פחות מ-5 שנים, המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין. מתן תרומות ומתנות בגובה סכום מסוים ועוד ועוד.

מומלץ לצרף לדו"ח השנתי את החלטות בית המשפט בכל הקשור לבקשות לאישור פעולות המשליכות באופן ישיר על נכסי החסוי.

על האפוטרופוס לרכוש לשמור את המסמכים והאסמכתאות במשך שמונה שנים:

מחובתו של האפוטרופוס הממונה לשמור לבדיקת האפוטרופוס הכללי את כל המסמכים והאסמכתאות

במשך תקופה של 8 שנים לפחות.

אחריות האפוטרופוס בהתאם לחוק:

סעיף 57 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כדלקמן:

"האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לאדם שהוא אפוטרופסו או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריותו, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת אותו אדם. האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע".

זאת ועוד, בהתאם לסעיף 58 לחוק, בית המשפט רשאי, לפני מינויו של אפוטרופוס או אחרי כן, לדרוש שהאפוטרופוס ישעבד נכסים או ימציא ערבות להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי בית המשפט, בכל עת, לדרוש ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

הגשת בקשה לפטור את האפוטרופוס מהגשת הדו"חות השנתיים:

במקרים חריגים רשאי האפוטרופוס הכללי לפטור את האפוטרופוס לרכשו מהגשת דו"חות שנתיים, כגון: כאשר הדבר מכביד יתר על המידה, אין רכוש רב לחסוי ועוד.

שכר האפוטרופוס

בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות הענין. שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על האדם שמונה לו אפוטרופוס ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי אותו אדם.

התפטרות האפוטרופוס

האפוטרופוס רשאי, על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, להתפטר מתפקידו. ההתפטרות אינה תופסת אלא אם בא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

לסיכום:

אם כן, תפקיד האפוטרופוס הממונה לרכוש חובה בתוכו אחריות רבה הן מבחינה משפטית והן מבחינה נפשית רגשית. עו"ד אודרי שמש רביע נכונה לסייע לאפוטרופוסים הממונים בכל שלב ושלב, וזאת באדיבות ובמקצועיות לאורך כל ההליך.

להצעת מחיר לסיוע בהכנת דו"ח עדכון תקופתי על ידי האפוטרופוס ו/או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

כל הזכויות שמורות לעו"ד אודרי שמש רביע (מחברת וכותבת המאמר). אין להעתיק או לשכפל את המאמר או חלקים ממנו, ללא אישור מפורש ממנה.

האמור במאמר זה אינו מהווה כתחליף לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ו/או בעל מקצוע רלבנטי אלא מהווה מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית בהסתמך על המידע המפורט במאמר נעשית על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום.

תגיות:

אפוטרופוס לילד

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק

אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לקשיש

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לילד אוטיסט

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עלות מינוי אפוטרופוס

מחיר מינוי אפוטרופוס

אגרת מינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקטין

העתק צו מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס חיצוני

מינוי אפוטרופוס עתידי

אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות פירוש

אפוטרופסות גוף

אפוטרופסות על ילדים

מה זה אפוטרופסות

חוק אפוטרופסות

פורום אפוטרופסות

אפוטרופסות משותפת

ביטול אפוטרופסות של אב

אפוטרופוס לילד אוטיסט

שלילת אפוטרופסות מהורה

החלפת אפוטרופוס

אפוטרופוס רכוש

אפוטרופוס לדין קטין

התנגדות למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

בקשה להחלפת אפוטרופוס