Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר משרד הרישוי

 להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס הצהרה על אי שימוש ברכב או תצהיר לצורך הנקפת תו חניה ו/או כל תצהיר אחר של משרד הרישוי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר משרד הרישוי 

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר אי שימוש ברכב

קיבלתם בדואר מכתב ממשרד התחבורה על חובות אגרה?

משרדנו ערוך לחתום על תצהירים לביטול אגרת טסט במסגרת מבצע אגרה 2021 בכל רחבי הארץ!

 

תצהיר אי שימוש ברכב עבור משרד הרישוי- להורדה והדפסה

 לנוחיותכם,  מצ"ב דוגמא לתצהיר אי שימוש ברכב- להורדה והדפסה:

https://www.gov.il/BlobFolder/multiservice/operation-vehicle-removal-off-road/he/vehicle-removal-off-road-operation.pdf

תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה

לצורך הנפקת תו חניה לרכב המצוי בבעלות שונה מתושב העיר, מבקשת העירייה תצהיר חתום בידי בעליו הרשום של הרכב, לפיו עיקר השימוש נעשה בידי תושב העיר.

להלן דוגמא לתצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות ההורים:

הצהרת ההורה

הנני מצהיר כי רכב מספר _____________________ הרשום בבעלותי, נמצא בשימושו הבלעדי של בני/בתי.

 

פרטי הצאצא

שם פרטי ________________ שם משפחה __________________ מספר זהות _________________

המתגורר/ת בעיר תל-אביב- יפו.

 

פרטי המצהיר (הורה)

שם פרטי _______________ שם משפחה _________________  מספר זהות ______________________

רחוב  ______________________________________________ יישוב  ________________________

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

                                                                                                          חתימת המצהיר ___________________

 

אישור עורך דין

 

אני החתום מטה  ________________________  עו”ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________

הופיע בפני שם פרטי ______________ שם משפחה ____________  מספר זהות ______________

ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,

אישר בפני את תוכן התצהיר הנ”ל וחתם עליו בפני.

תאריך ___________     חותמת העו”ד ______________________     חתימה _____________

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס הצהרה על אי שימוש ברכב בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

סוגי תצהירים נוספים:

תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים הצהרת ההורה

תצהיר בעל הרכב

קרבה ראשונה תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות

תצהיר שימוש ברכב

עורך דין לאימות חתימה על תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

תצהיר עו"ד תו חניה

תצהיר על שימוש ברכב

תצהיר אי שימוש ברכב

תצהיר נהיגה ברכב

אישור שימוש ברכב חברה

תצהיר בעל רכב

 תצהיר שימוש ברכב חברה

 תצהיר שימוש ברכב עיריית רמת גן

 תצהיר עורך דין לקבלת מקום שמור לרכב נכה - עיריית בני ברק

תצהיר ויתור סודיות

תצהיר בבקשה לפשיטת רגל

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבקשה לעיכוב הליכים