Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!]תצהיר לבית המשפט לענייני משפחה|עורך דין לגירושין

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר לבית המשפט  או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!]הגשת תצהיר לבית המשפט

מה זה תצהיר?

תצהיר הינו מסמך בכתב אשר בא להחליף עדות בבית משפט לצורך הוכחת ו/או חיזוק טענה עובדתי אותה טוען המצהיר. לעיתים הגשת התצהיר נעשית על פי התקנות, ולפעמים בהתאם להחלטה שיפוטית ולפעמים מיוזמת מגיש בקשה בכדי לחזק טענה מטענותיו. 

תצהיר בבית המשפט לענייני משפחה:

בבית משפט לענייני משפחה התצהיר יכול להיות 'בגצ”י', כלומר הצהרה קצרה כי כל הכתוב בכתב הטענות שמוגש אמת והעובדות ידועות לבעל הדין מידיעתו האישית. בעל דין אשר לא צירף את כל מסמכיו עליהם הוא מסתמך בכתב טענותיו, לא יוכל להגיש אותם בשלב מאוחר, אלא אם כן יקבל רשות מבית-המשפט וקיים הצדק סביר לכך שלא המציא את המסמכים בהתחלה.

איזה סעיף בחוק מסמיך את עורך הדין לאמת תצהיר בבית המשפט?

סעיף 15 לפקודת הראיות המחוקק מסמיך את ציבור עורכי הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

מסמכים נדרשים:

לצורך אישור תצהיר בבית המשפט על המצהיר להופיע בעצמו בפני המורשה ולהצטייד בתעודה מזהה רשמית (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה עדכנית).

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר לבית המשפט  או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

 

שירות חדש וייחודי למשרד: אימות תצהיר עורך דין עד הבית או בית העסק:

משרדנו מעניק שירות אימות חתימת תצהיר ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלות ו/או קשישים ו/או מבוגרים המתקשים לצאת מביתם וזאת בכל רחבי הארץ.

כמו כן, משרדנו מעניק שירות של אימות ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לכל מי שמבקש לחסוך זמן ו/או עד בית העסק בכל רחבי הארץ.

מבנה וצורת התצהיר: 

  1. בתצהיר יפורשו שמו המלא של המצהיר, מספר ת.ז., עסקו או מקצועו ומענו.
  2. את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).
  3. מומלץ לחלק את התצהיר לסעיפים שונים.
  4. כל שינוי, מחיקה, טשטוש שחלו בתצהיר, חייבים אישור בידי המצהיר.
  5. המצהיר יחתום על התצהיר ואם אינו יכול לכתוב, יטביע את סימנו. שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.
  6. בתצהיר יצוין מועד חתימתו.

אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

להלן דוגמא לתצהיר עורך דין: 

תצהיר                                                                  

 

אני, ___________, נושא/ת ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. 

2. 

3. 

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

________________                                                                ____________

תאריך                                                                                                   חתימה

 

אישור                                                                   

 

אני, __________, עו"ד מרחוב ___________ בעיר __________ מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 

            ______________                                                                    __________________

                       חותמת                                                                                      חתימה                 

תגיות:

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר יבואן מעורך דין

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר בבית המשפט

בית המשפט לענייני משפחה

הגשת תצהיר בבית המשפט

תצהיר תו חניה

תצהיר ניתוק מהורים

תצהיר לקבלת מלגה

תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק