Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

 

טופס הצהרה ידועים בציבור - מחיר למשתכן מעודכן לשנת 2024 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים או הסכם יחסי ממון, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

טופס הצהרה ידועים בציבור - מחיר למשתכן מעודכן לשנת 2024

מה זה ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג שהיחסים ביניהם דומים ליחסים בין בני-זוג נשואים, אך הם אינם נחשבים לנשואים מבחינה משפטית. ישנן סיבות רבות להיותם של זוגות ידועים בציבור, כגון: דת, כהן וגרושה ועוד.

הידועים בציבור זכאים לחלק גדול מהזכויות להם זכאים זוגות נשואים, ובין היתר קבלת הטבות כספיות בנושאי דיור.

הגדרת המונח "ידועים בציבור"

 
 

מה זה הצהרה של זוג בדבר היותו ידוע בציבור?

הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך קבלת הטבות כספיות בנושאי דיור:

במידה ואתם ידועים בציבור ואתם מעוניינים לקבל סיוע בנושאי דיור ממשרד הבינוי והשיכון, כגון מחיר למשתכן או להוציא תעודת זכות משרד השיכון ובתוך כך לקבל את אותן ההטבות שמקבלים זוגות נשואים, אחד המסמכים שיבקשו מכם זאת הוכחה שאתם ידועים בציבור שנחתם על ידי עורך דין.

להלן קישורית לאתר של משרד הבינוי והשיכון:

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_construction_and_housing/govil-landing-page

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

להלן דוגמא לטופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ממשרד הבינוי והשיכון:

 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/yeduim_betzibur/he/documents_tfasim_sb017.pdf

 

להלן דוגמא של הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור:

 

אנו : _______ ________ ____________

שם מס' זהות

____________ ________ _ ______

 שם מס' זהות

אנו מנהלים משק בית משותף מאז : _________________ומוכרים כ"ידועים בציבור".

 תאריך

מצהירים בזאת כי אנו מתגוררים יחד בכתובת: _________________________ מתאריך

______._____

אנו מבקשים להנפיק תעודת זכאות כזוג .

ידוע לנו כי משרד השיכון עורך מעת לעת בדיקות אימות הנתונים המדווחים ע"י מבקשי הסיוע וזאת

באמצעות חברת חקירות ואנו מתחייבים לשתף פעולה עימם ככל שיידרש.

 בכבוד רב,

__________________________                 _____ _______________

שם חתימה שם חתימה                                    אישור עו"ד

אני מאשר בזאת כי החתומים מעלה זיהו עצמם בפני על פי תעודת זהות וחתמו בפני לאחר שהבהרתי

להם את תוכן הכתוב.

________________ ____________________ ________________

     שם העו"ד                             חתימה                  תאריך

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים או כל הסכם יחסי ממון, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות

תצהיר מחיר למשתכן

מחיר למשתכן-מחיר

זכאות מחיר למשתכן

ידועים בציבור מחיר למשתכן

ידועים בציבור ביטוח לאומי

טופס הצהרה ידועים בציבור

ידועים בציבור ומחיר למשתכן

טופס ידועים בציבור מילגם

טופס ידועים בציבור משרד הפנים

תצהיר ידועים בציבור מחיר

הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדירה