Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר ידועים בציבור לזוגות להט"בים

להצעת מחיר לתעודת זוגיות /תצהיר ידועים ציבור לבני זוג להט"בים או תצהיר חיים משותפים או הסכם יחסי ממון, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר ידועים בציבור לזוגות להט"בים

עיריית תל אביב-יפו ועיריית ראשון לציון תאפשרנה לבני זוג להצהיר בפניה על מערכת היחסים שלהם, וליהנות מכל ההטבות שמקבלים זוגות נשואים שהמערכות העירוניות מספקות. זוגות יוכלו להגיע לעירייה כשבידיהם תצהיר חיים משותפים, ולהירשם כזוג במרשם העירוני שיוקם לשם כך. 

במרשם הזוגות העירוני יוכלו להירשם כל בני הזוג, ובהם להט"בים; בני זוג מדתות שונות, שאינם יכולה להינשא זה לזה לפי חוקי המדינה; וזוגות חילוניים שאינם מעוניינים להתחתן ברבנות. בין השאר, יקבלו הזוגות הנחות בארנונה, ברישום ילדיהם לגני ילדים ולמתנ"סים ובכל מתקני הפנאי והתרבות העירוניים, ויוכלו להירשם להגרלת דיור בר השגה.
מה זה ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג שהיחסים ביניהם דומים ליחסים בין בני-זוג נשואים, אך הם אינם נחשבים לנשואים מבחינה משפטית. ישנן סיבות רבות להיותם של זוגות ידועים בציבור, כגון: דת, כהן וגרושה ועוד.

מהי תעודת זוגיות/תעודת חיים משותפים/תצהיר ידועים בציבור?

תעודת הזוגיות מבוססת על תצהיר משפטי בכתב שעורך דין עורך אותו וחותם עליו במטרה לסייע לבני זוג לקבל את הזכויות המשפטיות והכלכליות המגיעים לידועים בציבור.

לפיכך, תעודת הזוגיות שמעמדה כשל תצהיר, מהווה פתרון משפטי הולם עבור כל זוג שמעוניין להקים קשר זוגי מבלי להיכנס לברית הנישואין כדת וכדין, ובכלל זה פסולי חיתון, זוגות חד מיניים, כהן וגרושה, בני זוג מעורבים מבחינה דתית, ידועים בציבור וכל אדם אחר שפשוט מעוניין לקיים קשר זוגי ללא נישואין רשמיים.

בשנים האחרונות ניתן לראות יותר ויותר זוגות שחיים יחדיו ומנהלים משק בית משותף מבלי להינשא ברבנות ותחת זאת מגיעים למשרדנו לצורך עריכת תעודת זוגיות/תעודת חיים משותפים המבוססת על תצהיר עורך דין.

אלו זכויות משפטיות וכלכליות עשויה להעניק תעודת הזוגיות /תצהיר הזוגיות של ידועים בציבור?

בעקבות ההכרה שהעניק החוק הישראלי למוסד ה"ידועים בציבור", זוגות חד-מיניים זכאים לכל הזכויות הפיננסיות המוענקות לזוגות הטרוסקסואליים.

מדובר בזכויות כלכליות רבות שמוענקות בגופים מוסדיים שונים כגון ביטוח לאומי, זכויות בפנסיה, זכויות במקום העבודה של בני הזוג, זכות לרשת את נכסי בן או בת הזוג, זכויות במס הכנסה זכויות בבנקים, זכות להעברת בעלות במשרד הרישוי ועוד ועוד

תצהיר ידועים בציבור יכול אף להעניק זכות לקבלת משכנתא לזכאים, השתתפות בהגרלה של המחיר למשתכן, סיוע מוגדל ליוצאי אתיופיה, קבלת כספי הפקדון הצבאי, הנחה ברישום לגנים, הנחוה בארנונה.

 

משרדנו מומחה בעריכת תצהירי זוגיות בתחום תצהיר ידועים בציבור לכלל הצרכים והזכויות שצויינו לעיל.

הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך קבלת הטבות כספיות בנושאי דיור:

במידה ואתם ידועים בציבור ואתם מעוניינים לקבל סיוע בנושאי דיור ממשרד הבינוי והשיכון, כגון מחיר למשתכן או להוציא תעודת זכות משרד השיכון ובתוך כך לקבל את אותן ההטבות שמקבלים זוגות נשואים, אחד המסמכים שיבקשו מכם זאת הוכחה שאתם ידועים בציבור שנחתם על ידי עורך דין.

להצעת מחיר לתעודת זוגיות /תצהיר ידועים ציבור לבני זוג להט"בים או תצהיר חיים משותפים או הסכם יחסי ממון, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

להלן דוגמא לטופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ממשרד הבינוי והשיכון:

 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/yeduim_betzibur/he/documents_tfasim_sb017.pdf

 

להלן דוגמא של הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור:

 

אנו : _______ ________ ____________

שם מס' זהות

____________ ________ _ ______

 שם מס' זהות

אנו מנהלים משק בית משותף מאז : _________________ומוכרים כ"ידועים בציבור".

 תאריך

מצהירים בזאת כי אנו מתגוררים יחד בכתובת: _________________________ מתאריך

______._____

אנו מבקשים להנפיק תעודת זכאות כזוג .

ידוע לנו כי משרד השיכון עורך מעת לעת בדיקות אימות הנתונים המדווחים ע"י מבקשי הסיוע וזאת

באמצעות חברת חקירות ואנו מתחייבים לשתף פעולה עימם ככל שיידרש.

 בכבוד רב,

__________________________                 _____ _______________

שם חתימה שם חתימה                                    אישור עו"ד

אני מאשר בזאת כי החתומים מעלה זיהו עצמם בפני על פי תעודת זהות וחתמו בפני לאחר שהבהרתי

להם את תוכן הכתוב.

________________ ____________________ ________________

     שם העו"ד                             חתימה                  תאריך

 

להצעת מחיר לתעודת זוגיות /תצהיר ידועים ציבור או תצהיר חיים משותפים או הסכם יחסי ממון, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: