Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר הסתלקות מירושה|תצהיר הסתלקות מעיזבון

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר הסתלקות מעיזבון ו/או הכנת בקשה לצו ירושה ו/או הכנת צו קיום צוואה או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 
להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בעריכת צוואה, בקשה לצו ירושה, בקשה לקיום צוואה (צו קיום צוואה), התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון והסתלקות מעיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי, מקצועי ואדיב.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדי עומד לרשותכם. 

תצהיר הסתלקות מירושה|תצהיר הסתלקות מעיזבון

בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח- 1988 באפשרותו של יורש להסתלק מהעזבון לטובת אחד מן היורשים.

כדי שלא "להכריח" ו"לכפות" אדם לרשת בניגוד לרצונו, סעיף 6 לחוק הירושה מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות שהוא מוותר על חלקו בירושה(בעיזבון) כולו או חלקו.

בנסיבות אלה, לאחר שהוגשו תצהירי ההסתלקות לרשם הירושות או לבית המשפט לענייני משפחה, לא יוכל אותו אדם לחזור בו מהסתלקותו.
במקרים חריגים, שבהם יכול אדם לטעון כי החליט להסתלק מחלקו בירושה על סמך הטעיה או מצג שווא שהוצג לו, אך כאמור, מדובר במקרים חריגים בלבד ועל הטוען לכך לעמוד בנטל ההוכחה.

תצהיר הסתלקות מעיזבון:

הסתלקות מעזבון חלה במקרים בהם יורש אינו מעוניין לרשת את חלקו מסיבות שונות, כך לצורך הדוגמא, מקרים בהם אחד מן הילדים או כל הילדים מבקשים להסתלק מהירושה לטובת האם ו/או האב שנותרו בחיים ולהותיר להם את כל העזבון, באופן שבו האדם שלטובתו הסתלקו יעשה בעיזבון כרצונו.

למי מגישים את תצהיר ההסתלקות מירושה?

יש להגיש את תצהיר ויתור הירושה בפני הרשם לענייני ירושה ו/או לבית המשפט לענייני משפחה המטפל בעניין ו/או לבית הדין הרבני.

במידה ומגישים את תצהיר ההסתלקות מהעיזבון לרשם לענייני ירושה, רצוי לצרף אותו כחלק מהבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. במסגרת תצהיר ההסתלקות מרצון יש לציין את שיעור ההסתלקות.

דוגמא לתצהיר הסתלקות מעיזבון – טופס עדכני לשנת 2021:

 

אני הח"מ_________לאחר שהוזהרתי להגיד אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

אני מתכבד להגיש לכב' הרשם לענייני ירושה הסתלקות מעזבון המנוח _________ת.ז.________כתובת________בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה ולתקנה 16 לתקנות הירושה (להלן :"החוק והתקנות").

שיעור הסתלקותי מהעיזבון הוא_________.

החלטתי להסתלק מהעיזבון לאור_________.

הסתלקותי מן העיזבון הינה לטובת________שהוא/היא__________למנוח/ה.

הסתלקותי זו היא לאחר שעשיתי חושבים וגמרתי בדעתי להסתלק מהעיזבון והחלטתי זו היא סופית ובלתי חוזרת.

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת וזאת מבלי שהופעל עליי כל לחץ.

___________

חתימת המצהיר

 

אישור עורך דין

אני עורך דין _________ מאשרת בזה כי ביום________במקום________הופיע בפניי מר/גב'____________אשר זוהה לפי תעודת זהות עם תמונה/המוכר לי באופן אישי (מחק את המיותר) ולאחר שהזהרתיו לגבי תוכן תצהירו וכי עליו להצהיר אמת ואם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, המצהיר אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________________

חתימת עורך דין וחותמת עורך דין

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר הסתלקות מרצון ו/או הכנת בקשה לצו ירושה ו/או הכנת צו קיום צוואה או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

תצהיר הסתלקות מיורשה 

ויתור על ירושה

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה

תצהיר הסתלקות עזבון

הסתלקות קטין מירושה

הסתלקות מירושה לטובת אם

הסתלקות מירושה לטובת אב

הסתלקות מירושה לטובת אח

הסתלקות מירושה לטובת אחות