Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

טופס הסכם הורות לטיפולי פוריות IVF

 להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס הסכם הורות לטיפולי פוריות IVF בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

טופס הסכם הורות לטיפולי פוריות IVF

גבר ואישה, שאינם בני זוג ואינם נשואים לאחרים, רשאים להביא ילד ביחד בהורות משותפת.
 
ההפריה תיעשה בהזרעה מלאכותית, ובמידת הצורך באמצעות הפריה חוץ גופית.
 
הפריית האישה מזרעו של גבר שאינו בן זוגה, לצרכי הורות משותפת, מותנית בעריכת הסכם בין שניהם.
 
משרדנו ערך לזוגות רבים הסכם כאמור ואנו נשמח להעניק לכם את השירות המבוקש ברגישות, ביעילות ובמחיר הוגן.

עריכת הסכם בין הגבר והאישה

איזה פרטים ההסכם בין הגבר לאישה צריך לכלול?

 • האישה והגבר צריכים לערוך הסכם שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הסכמת הגבר לפעולה, והצהרה כי הוא מודע לחובותיו כלפי היילוד, ללא כל קשר להסכם.
  • התייחסות לשאלת האפשרות של הצדדים להסכם לחזור בהם, והשימוש שהצדדים מסכימים שייעשה בדגימת הזרע שנלקחה לצורך ההפרייה.
  • הצהרת האם כי היא אינה "אם נושאת", במשמעות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.
  • הצהרת שני הצדדים, כי ההסכם לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, וכי הם נכנסים אליו מרצונם החופשי.
  • הצהרת שני הצדדים כי אינם נשואים לבני זוג אחרים.
 

להלן דוגמאות לתצהירים שיש לחתום עליהם למול עורך הדין:

 

תצהיר (גבר)

אני החתום מטה ______________ נושא תעודת זהות מס', _______________ ואחרי שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר בכתב לאמור:

1 .הנני מגיש תצהירי זה בתמיכה ל________________________.

2 .הנני מצהיר כי אני מעוניין כי הגב' ____________ ת.ז._________________ תופרה בזרעי וכי אני מודע לכך כי חובותיי כלפי הילוד אינן תלויות בתקפו של התצהיר שביני לבין הגב'_______________ ת.ז.____________ וכל חובותיי כלפי הילוד יחולו עלי כהורה ביולוגי.

3 .הנני מצהיר כי לא תהא לי אפשרות לחזור בי בשום שלב לאחר תחילת ההליך.

4 .הנני מצהיר כי תצהירי לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, לי או ל__________, וכי אני נכנס להליך הנ"ל מרצוני החופשי.

5 .הנני מצהיר כי אינני נשוי לבת זוג אחרת.

6 .הנני מצהיר, כי כל העובדות והפרטים אשר פורטו בתצהירי זה הינם נכונים ו

7.זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________

חתימת המצהיר

אישור

אני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני עו"ד אודרי שמש רביע, במשרדי ברח' הארבעה 30 (מגדלי הארבעה) ,ת"א מר _______________ נושא תעודת זהות מס'__________________ ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.

_________________

חתימת עוה"ד

 

תצהיר (אישה)

אני החתומ ה מטה ______________ נושאת תעודת זהות מס', _______________ ואחרי שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהירה בכתב לאמור:

1 .הנני מגיש ה תצהירי זה בתמיכה ל________________________.

2 .הנני מצהירה כי אינני "אם נושאת" במשמע חוק ההסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד הילוד( תשנ"ז -1996 .

3 .הנני מצהירה כי למר _______ לא תהא אפשרות לחזור בו בשום שלב לאחר תחילת ההליך.

4 .הנני מצהירה כי תצהירי לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, לי או ל__________, וכי אני נכנסת להליך הנ"ל מרצוני החופשי.

5 .הנני מצהירה כי אינני נשואה לבן זוג אחר.

6 .הנני מצהירה, כי כל העובדות והפרטים אשר פורטו בתצהירי זה הינם נכונים ואמיתיים.

7 .זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________

חתימת המצהירה

אישור

אני מאשרת בזה כי ביום ______________ הופיע ה בפני עו"ד אודרי שמש רביע, במשרדי ברחוב הארבעה 30 (מגדלי הארבעה),ת"א הגב' _______________ נושאת תעודת זהות מס'__________________ ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפוי ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה וחת מה עליה.

_________________

חתימת העו"ד

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על טופס הסכם הורות לטיפולי פוריות IVF בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

הזרעה מלאכותית וטיפולי פוריות כשהאישה והגבר אינם בני זוג (הורות משותפת)

הסכם הורות משותפת

הסכם המוגש ליחידת ההפריה