Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר רכב אספנות על ידי עורך דין 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר רכב אספנות או תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר רכב אספנות על ידי עורך דין

בהתאם לנהלים של משרד הרישוי, יש לערוך תצהיר רכב אספנות ולהצהיר בו עובדות לגבי הרכב.

משרדו ערוך לאמת חתימה על תצהירי משרד הרישוי לרבות תצהיר רכב אספנות.

להלן לינק לאתר משרד הרישוי בכל הקשור לטפסים בנושא יבוא כלי רכב ומוצרי תעבורה ולתצהיר רכב אספנות:

https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_import_vehicles_and_transport_products

להלן דוגמא לתצהיר רכב אספנות:

ת צ ה י ר - רכב אספנות

אני החתום מטה )יש לסמן את אחת האפשרויות(: מר/גברת ____________________________, נושא/ת תעודת זהות מספר _____________, שכתובתי __________________________________. מר/גברת __________________________, נושא/ת תעודת זהות מספר _______________, מורשה/ת חתימה של _______________________________________, "עוסק" כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016( להלן-"החוק"(, מספר עוסק _______________ שכתובתו ___________________________. לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כמפורט להלן: 1 .תצהירי זה נעשה בתמיכה לבקשתי למתן רישיון ליבוא אישי של רכב מתוצר ______________ דגם ______________ מספר שלדה ____________________________________, שנת ייצור _________ )להלן: "הרכב"(.

2 .יש לסמן את אחת האפשרויות: הרכב הינו מסוג M1. הרכב הינו אופנוע. הרכב הינו רכב מסחרי מסוג N1. קרוואן ממנוע )HOME MOTOR )ומשקלו הכולל אינו עולה על 000,4 קילוגרם.

3 .הרכב יירכש וישמש אותי/את העוסק כהגדרתו בחוק )יש לסמן את אחת האפשרויות(: שימוש אישי ו/או משפחתי; לשימושי העסקי-עצמי; - 2 -

4 .יש לסמן את אחת האפשרויות )*(: ביבוא הרכב קיבלתי שירות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק )להלן: "מתווך ביבוא אישי"(; מצורף בזאת לתצהירי זה הסכם התיווך עם המתווך בייבוא אישי לפי סעיף 70 לחוק; מצורף בזאת לתצהירי זה פירוט מידע לגבי הרכב, כפי שנמסר לי ע"י המתווך בייבוא אישי לפי סעיף 72 לחוק; ביבוא הרכב קיבלתי סיוע מצד ג' כלשהו שאיננו בעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק. אם בחרת חלופה זו, נבקשך למלא כאן את פרטיו של הגורם המסייע, ולצרף לבקשה את הסכם ההתקשרות עם הגורם המסייע כאמור: מודגש בזאת, כי מתן שירותי תיווך ביבוא אישי, על ידי מי שאיננו בעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק, מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה עלול להגיע עד שנה וחצי מאסר!! ביבוא הרכב לא קיבלתי שירות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק ו/או מצד ג' אחר כלשהו;

5 .הרכב כשיר לרישום במדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה ועומד בהוראות לפי פקודת התעבורה ובהוראות לעניין בטיחות הרכב והגנה על הסביבה לפי כל דין.

6 .אני מתחייב כי אינני מייבא את הרכב למטרת מכירתו או השכרתו כדרך עיסוק.

7 .ידוע לי כי הרכב לא יוצר בשלבים על ידי מספר יצרנים )stage Multi .)הרכב ומבנהו תואמים למבנה הרכב כפי שתוכנן ויוצר על ידי יצרן הרכב המקורי בקו הייצור ולא בוצע ברכב על ידי יצרן מרכב משני/אחר שינוי מבנה לאחר ייצורו, לרבות שינוי במידות הרכב, במשקל הכולל, במשקלו העצמי של הרכב, במידות הצמיגים, בסוג ההנעה, במספר הסרנים, בדגם המנוע ובנפח המנוע. )**(

8 .הרכב מונע בדלק המותר לשימוש בישראל: בהתאם להוראות תקנה 282ד. לתקנות התעבורה, לא יירשם לראשונה רכב עם מנוע דיזל ששנת ייצורו 1993 או קודם לכן ובכל מקרה על פי קביעת יצרן הרכב. - 3 -

9 .הרכב לא הוכרז בחוץ לארץ כרכב ב"אובדן גמור" או רכב לפירוק.

10 .הרכב מורשה לרישוי ולנסיעה בארץ הייצוא.

11 .הרכב לא עבר כל תאונה משמעותית שדווחה לרשויות.

12 .ידוע לי כי במידה והרכב שפרטיו רשומים מעלה אינו מיובא ביבוא סדיר לישראל, אין חובה על פי דין על היבואן המורשה מטעם משרד התחבורה לתוצר הרכב, להחזיק ברשותו מלאי חלפים הדרושים לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ברכב. כמו כן, ידוע לי כי יהא עליי במידת הצורך, לרכוש חלפים, ספרות מקצועית, כלי עבודה וציוד ייעודי וכן שירותי אבחון הדרושים לצורך ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ברכב.

13 .ידוע לי כי יהא עליי במידת הצורך, לקבל עדכון שוטף בדבר "קריאה חזרה" לתיקון הרכב ככל שיפרסם יצרן הרכב לדגם הרכב )RECALL )ולתקן את הרכב בהתאם להנחיות יצרן הרכב.

14 .אני מתחייב ליידע את מי שירכוש ממני רכב זה, בדבר האמור בסעיפים 13-12 לעיל.

15 .הנני מצהיר/ה בזה, כי במידה ורכב זה אינו מיובא ביבוא סדיר ולא קיים לגביו במשרד התחבורה מידע בדבר עמידתו בדרישות החובה הישראליות והמפרט הטכני כפי שאושר על ידי יצרן הרכב בקו הייצור, אז ייתכן ואדרש להמציא מסמכים רשמיים מאת היצרן או מאת הרשויות במדינת הייצוא, לפי הצורך.

16 .ידוע לי כי במידה והרכב לא יעמוד באמור לעיל, לא ניתן יהיה לרושמו במשרד הרישוי ולתת לו רישיון רכב.

17 .ידוע לי כי עלי לעמוד בתנאים המופיעים ברישיון היבוא וכי עלי למלא אחר כל הוראה נוספת של הרשות המוסמכת ליבוא בעניין יבוא הרכב.

18 .ידוע לי כי קיים איסור להשיט את הרכב ללא רישיון יבוא.

19 .שנת ייצור הרכב נבדק על ידי באמצעות מסמכים רשמיים של היצרן ו/או מסמכי הרישוי ממדינת היצוא.

20 .הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי קיימת תשתית תחזוקה ומוצרי תעבורה לתיקון ותחזוקה של הרכב, וכי אין דרישה לתקן את הרכב במוסך מסוים או במוסך של עוסק מסוים.

21 .הנני מצהיר כי התמורה בעד הרכב וכן המיסים שהוטלו עליו, שולמו על ידי ישירות לספק הרכב במדינת החוץ, ולא על ידי/ באמצעות צד שלישי. - 4 -

22 .ידוע לי כי לא ניתן יהיה להעביר בעלות ברכב בטרם יחלפו 12 חודשים מיום רישומו של הרכב בישראל.

23 .ידוע לי שמשך הטיפול בבקשה למתן רישיון יבוא, השטת הרכב ארצה, שחרורו מפיקוח המכס, בדיקתו על ידי בוחן מכון רישוי מורשה והכנתו לצורך בדיקת עמידתו בהוראות תקנות התעבורה לרבות, ביצוע מבחן ורישומו של הרכב במרשם כלי הרכב אורכת זמן ועלי להיערך לכך בהתאם ולהגיש את הבקשה למשרד התחבורה החל מה-1 לינואר של השנה הקלנדרית בה יחלפו 30 שנה משנת ייצורו של הרכב כמועד הראשון האפשרי לרישום הרכב נשוא בקשת היבוא במרשם כלי הרכב בארץ.

24 .הנני מצהיר כי כל פרטי הבקשה שהזנתי בטופס המקוון לרבות המסמכים שצרפתי אל הבקשה לפי פרטי הרכב המצוינים לעיל נכונים ומדויקים.

25 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ______________ אני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני עורך דין ________________ מרחוב _________________, מר/גברת __________________ נושא/ת תעודת זהות __________________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי באם לא ת/יעשה כן, ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפני. ______________ .1.1.17 מיום החל)*( )**( אינו מתייחס לרכב שעבר שינוי מבנה כאמור בסעיף 7 ב' לנוהל יבוא רכב אספנות.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר רכב אספנות או תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי