Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר רכב אספנות או תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי

בהתאם לנהלים של משרד הרישוי, יש לערוך תצהיר רכב בייבוא אישי ולהצהיר במסגרתו עובדות לגבי הרכב והייבוא האישי.

משרדו ערוך לאמת חתימה על תצהירי משרד הרישוי לרבות תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי או תצהיר רכב אספנות.

להלן לינק לאתר משרד הרישוי בכל הקשור לטפסים בנושא יבוא כלי רכב ומוצרי תעבורה ולתצהיר רכב בייבוא אישי:

https://www.gov.il/he/Departments/General/forms_import_vehicles_and_transport_products

להלן דוגמא לתצהיר מייבא רכב בייבוא אישי:

תצהיר

(נספח א' לבקשת רישיון ליבוא אישי של רכב לפי סעיף 33 לחוק)

 אני החתום מטה (יש לסמן את אחת האפשרויות):

      מר/גברת        נושא/ת  תעודת זהות מספר      ,    שכתובתי     מר/גברת      נושא/ת תעודת זהות מספר      ,       מורשה/ת חתימה של      , "עוסק" כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016 (להלן- "החוק"), מספר עוסק       שכתובתו       .

  לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כמפורט להלן:

 

 1. תצהירי זה נעשה בתמיכה לבקשתי למתן רישיון ליבוא אישי של רכב מתוצר   דגם       מספר שלדה       שייצורו הושלם בחודש       בשנה       (להלן: "הרכב").

 

 1. יש לסמן את אחת האפשרויות:

 

             הרכב הינו מסוג M1.

         הרכב הינו מסוג M2 המיועד לאדם עם מוגבלות פיסית הזקוק לרכב מסוג זה בשל מוגבלותו, או רכב מהסוג האמור שהוא אוטובוס זעיר כמשמעותו לפי פקודת התעבורה.

         הרכב הינו אופנוע.

         הרכב הינו רכב מסחרי מסוג N1.

         הרכב הינו קרון מגורים נייד (O1/O2).

         לתושב חוזר בלבד – הגרור מסוג O1/O2.

  

 1. הרכב יירכש וישמש אותי/את העוסק כהגדרתו בחוק (יש לסמן את אחת האפשרויות):

 

         שימוש אישי ו/או משפחתי.

         להסעת נוסעים בשכר לשימושי העסקי-עצמי.

         להובלת טובין בשכר לשימושי העסקי-עצמי.

  

 1. יש לסמן את אחת האפשרויות (**)

 

         ביבוא הרכב קיבלתי שירות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק (להלן:     "מתווך ביבוא אישי");

    מצורף בזה (מצ"ב) לתצהירי זה הסכם התיווך עם המתווך ביבוא אישי לפי סעיף 70 לחוק;

    מצורף בזה (מצ"ב) לתצהירי זה פירוט מידע לגבי הרכב, כפי שנמסר לי על ידי המתווך           ביבוא אישי לפי סעיף 72 לחוק;

 

         ביבוא הרכב קיבלתי סיוע מצד ג' כלשהו שאיננו בעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק.

 

אם בחרת חלופה זו, נבקשך למלא כאן את פרטיו של הגורם המסייע, ולצרף לבקשה את הסכם ההתקשרות עם הגורם המסייע כאמור:       

  

מודגש בזאת, כי מתן שירותי תיווך ביבוא אישי, על ידי מי שאיננו בעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק, מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה עלול להגיע עד שנה וחצי מאסר!!!

 

 

    ביבוא הרכב לא קיבלתי שרות מבעל רישיון תיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק ו/או מצד ג' אחר כלשהו;

 1. חלפה לפחות שנה מהמועד שבו קיבלתי רישיון יבוא רכב לשימוש אישי או עסקי-עצמי לפי סעיף 33 לחוק.
 2. שנשארו לפחות חודשיים ממועד הגשת בקשה זו ועד מועד הרישום כמוגדר בתקנה 282 לתקנות התעבורה.
 3. הרכב כשיר לרישום במדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה ועומד בהוראות לפי פקודת התעבורה ובהוראות לעניין בטיחות הרכב והגנה על הסביבה לפי כל דין.
 4. יש לסמן את אחת האפשרויות:

         הרכב הינו מתוצר המיובא על ידי יבואן ישיר לפי סעיף 33(ב)(5) לחוק.

         הרכב הינו מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר לפי סעיף 33(ב)(5) לחוק; הנני מצהיר כי       אודיע למנהל על כל שינוי בתוקפם של אישור או התחייבות המנויים בתקנה זו. (*)

 1. אני מתחייב כי אינני מייבא את הרכב למטרת מכירתו או השכרתו כדרך עיסוק. (***)
 2. ידוע לי כי הרכב לא יוצר בשלבים על ידי מספר יצרנים (Multi Stage) . הרכב ומבנהו תואמים למבנה הרכב כפי שתוכנן ויוצר על ידי יצרן הרכב המקורי בקו הייצור ולא בוצע ברכב על ידי יצרן מרכב משני/אחר שינוי מבנה לאחר ייצורו, לרבות שינוי במידות הרכב, במשקל הכולל, במשקלו העצמי של הרכב, במידות הצמיגים, בסוג ההנעה, במספר הסרנים, בדגם המנוע ובנפח מנוע. (***) (****)
 3. הרכב מונע בדלק המותר לשימוש בישראל: בנזין או סולר או בנזין + חשמל (רכב היברידי) או מנוע חשמלי לרכב דו גלגלי בלבד ובכל מקרה על פי קביעת יצרן הרכב.  
 1. הרכב לא הוכרז בחוץ לארץ (חו"ל) כרכב ב"אובדן גמור" או רכב לפירוק.
 2. הרכב מורשה לרישוי ולנסיעה בארץ הייצוא.
 3. הרכב לא עבר כל תאונה משמעותית שדווחה לרשויות.
 4. ידוע לי כי רכב המיוצר בארצות NAFTA (ארצות הברית, קנדה, מקסיקו) והמיועד לשימוש בארצות הברית או קנדה חייב לעמוד בדרישות החובה הישראליות, לרבות הדרישות הבאות:
  • הרכב עומד בדרישות התקינה הפדראלית של ארצות הברית או הקנדית.
  • ברכב מותקן מד מהירות מטרי או דואלי.
 5. ידוע לי כי במידה והרכב שפרטיו רשומים מעלה אינו מיובא ביבוא סדיר לישראל, אין חובה על פי דין על היבואן המורשה מטעם משרד התחבורה לתוצר הרכב, להחזיק ברשותו מלאי חלפים הדרושים לביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ברכב.

כמו כן, ידוע לי כי יהא עלי במידת הצורך, לרכוש חלפים, ספרות מקצועית, כלי עבודה וציוד ייעודי וכן שירותי אבחון הדרושים לצורך ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים ברכב.

 1. ידוע לי כי יהא עלי במידת הצורך, לקבל עדכון שוטף בדבר "קריאה חזרה" לתיקון הרכב ככל שיפרסם יצרן הרכב לדגם הרכב (RECALL) ולתקן את הרכב בהתאם להנחיות יצרן הרכב.
 2. אני מתחייב ליידע את מי שירכוש ממני רכב זה, בדבר האמור בסעיפים 16-17 לעיל.
 3. הנני מצהיר/ה בזה, כי במידה ורכב זה אינו מיובא ביבוא סדיר ולא קיים לגביו במשרד התחבורה מידע בדבר עמידתו בדרישות החובה הישראליות והמפרט הטכני כפי שאושר על ידי יצרן הרכב בקו הייצור, אז ייתכן ואדרש להמציא מסמכים רשמיים מאת היצרן או מאת הרשויות במדינת הייצוא, לפי הצורך.
 4. ידוע לי כי במידה והרכב לא יעמוד באמור לעיל, לא ניתן יהיה לרושמו במשרד הרישוי ולתת לו רישיון רכב.
 5. ידוע לי כי עלי לעמוד בתנאים המופיעים ברישיון היבוא וכי עלי למלא אחר כל הוראה נוספת של הרשות המוסמכת ליבוא בעניין יבוא הרכב.
 6. ידוע לי כי קיים איסור להשיט את הרכב ללא רישיון יבוא.
 7. מועד ייצור הרכב נבדק על ידי באמצעות מסמכים רשמיים של היצרן.
 8. הנני מצהיר כי דגם הרכב מונע במקור אנרגיה שאושר לשימוש בישראל לפי כל דין ומתאים לשימוש בתנאי האקלים בישראל.
 9. הנני מתחייב להביא את הרכב לתיקון אם תתגלה תקלת בטיחות סדרתית לאחר יבוא הרכב ושחרורו מבית המכס וכל עוד הרכב בבעלותי.
 10. הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי קיימת תשתית תחזוקה ומוצרי תעבורה לתיקון ותחזוקה של הרכב, וכי אין דרישה לתקן את הרכב במוסך מסוים או במוסך של עוסק מסוים.
 11. הנני מצהיר כי התמורה בעד הרכב וכן המיסים שהוטלו עליו, שולמו על ידי ישירות לספק הרכב במדינת החוץ, ולא על ידי / באמצעות צד שלישי.
 12. ידוע לי כי לא ניתן יהיה להעביר בעלות ברכב בטרם יחלפו 12חודשים מיום רישומו של הרכב בישראל.
 13. ידוע לי שמשך הטיפול בבקשה למתן רישיון יבוא, השטת הרכב ארצה, שחרורו מפיקוח המכס, בדיקתו על ידי בוחן מכון רישוי מורשה והכנתו לצורך בדיקת עמידתו בהוראות תקנות התעבורה לרבות ביצוע מבחן רישוי ורישומו של הרכב במרשם כלי הרכב אורכת זמן ועלי להיערך לכך בהתאם ולהגיש את הבקשה למשרד התחבורה לא יאוחר מ- 45 יום מהמועד האחרון האפשרי לרישום הרכב נשוא בקשת היבוא, במרשם כלי הרכב בארץ.
 1. ידוע לי כי רשות הרישוי לא תרשום את הרכב אם חלפו יותר מ- 24 חודשים ממועד ייצורו ואם יובא הרכב בזכויות תושב חוזר אם חלפו יותר מ – 48 חודשים ממועד ייצורו, וביחס לקרון מגורים נייד אם חלפו יותר מ-12 חודשים ממועד ייצורו, גם אם ניתן רישיון יבוא לא יהיו לי כל טענות בקשר לכך.
 2. הנני מצהיר כי כל פרטי הבקשה שהזנתי בטופס המקוון לרבות המסמכים שצרפתי אל הבקשה לפי פרטי הרכב המצוינים לעיל נכונים ומדויקים.
 3. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


אני מאשר כי ביום      הופיע בפני עו"ד        מרחוב      

מר/גברת       נושא/ת תעודת זהות       , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי באם לא ת/יעשה כן, ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפני. 

(*) לתצהיר רכב מתוצר שאינו מיבוא על ידי יבואן ישיר, יש לצרף לתצהיר את המסמכים הבאים:

 1. התחייבות יצרן הרכב או סוכן ראשי, לספק לרכב שירותי תחזוקה; אחריות; תיקון תקלת בטיחות סדרתית ואספקת מוצרי תעבורה בישראל;
 2. התחייבות בעל רישיון להפעלת מוסך להעמיד לרשות בעל הרכב את המוסך ומתקניו לשם מתן שירותי תחזוקה לרכב;
 3. חלף האמור בסעיפים 1 ו- 2 אישור יצרן הרכב או סוכן ראשי לספק לרכב שירותי תחזוקה; אחריות; תיקון תקלת בטיחות סדרתית ואספקת מוצרי תעבורה במדינת חוץ, כאשר יצרן הרכב או הסוכן הראשי, לפי העניין, אחראים להעברת הרכב מישראל למיתקן תחזוקה של יצרן הרכב במדינת חוץ ולהשבתו ללקוח.
 4. התחייבות המבקש בתצהיר, מאומת על ידי עורך דין, להודיע למנהל על כל שינוי בתוקפם של אישור או התחייבות כאמור לעיל.

(**)     החל מיום 1.1.17.

(***)    אינו מתייחס לקרון מגורים נייד נגרר או ממונע (מעונוע).

(****)   אינו מתייחס ליבוא למורי דרך המבקש לייבא רכב סיור למתן שרותי סיור ותיור אלא בכפוף להוראת נוהל משרד התחבורה בנושא.  

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר רכב אספנות או תצהיר המיועד למייבא רכב בייבוא אישי בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תגיות:

תצהיר המיועד למייבא רכב אספנות
תצהיר המיועד למייבא רכב ביבוא אישי