Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

קוד בריאות – חישוב השתתפות המשפחה במימון אשפוז  סיעודי    

משרדנו מסייע רבות ומלווה את בני משפחתו של המטופל לצורך קבלת "קוד" משרד הבריאות לרבות הגשת ערעורים על גובה ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו בכל לשכות משרד הבריאות ברחבי הארץ.

מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או ליצור קשר בנייד: 050-8684663

קוד בריאות – מהו? הגשת ערעור על גובה ההשתתפות העצמית שנקבעה למאושפז או לבני משפחתו בהתאם לקוד הבריאות 

 

מהו ה"קוד"?

הקוד הוא מסמך שמהווה אישור מטעם משרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה.

קשישים ובני הגיל השלישי בישראל זכאים לתמיכת משרד הבריאות, וזאת מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

הסיוע יינתן בתנאים המפורטים בנוהל של משרד הבריאות ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית על ידי המטופל ועל ידי בני משפחתו (בן/בת הזוג ובנים/בנות בגירים של המטופל), שנקבעת לאחר בדיקת זכאות, והכל כפי שיתואר להלן.

בדיקת יכולתם הכלכלית של בני משפחתו של המאושפז נקבעו ברוח החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשכ"ט-1959 ופסיקות בית המשפט העליון ביחס לחוק זה.

כיצד ניתן להגיש ללשכת הבריאות את הבקשות לאשפוז סיעודי ולסיוע במימון?

 את הבקשה לאשפוז סיעודי ואת הבקשה לסיוע במימון האשפוז הסיעודי ניתן להגיש למחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. להגיש את המסמכים ישירות למשרדי הלשכה בשעות הקבלה.
  2. לשלוח את המסמכים בפקס, בדוא"ל או בדואר ללשכת הבריאות הקרובה לבית המטופל, על פי הכתובת שלו בספח תעודת הזהות.

הטפסים והמסמכים שיש להגיש לצורך קבלת הקוד:

לאחר הגשת הבקשה והעברת המסמכים, תפתח במשרד הבריאות בקשה לאשפוז, תוך בחינה האם יש צורך במסמכים נוספים.

לעיתים, ייערך ביקור בית של אחות או עובדת סוציאלית כדי לברר האם הקשיש הסיעודי מתאים מבחינת סיווגו לקבלת קוד. לאחר מכן, וכדי לחשב את גובה הסיוע ממשרד הבריאות, תישלח הודעה לבני המשפחה והם יידרשו למלא שאלונים, וכתבי התחייבות. במסגרת השאלונים, על בני המשפחה להצהיר על פרטים אישיים לרבות הכנסותיהם ולהגיש את השאלונים חתומים על ידי עורך דין. משרדנו ערוך לאמת ולהחתים את התצהירים של השאלונים.

לנוחיותכם קישור ובו טפסים ראשונים לקבלת קוד משרד הבריאות :

https://www.health.gov.il/Services/forms_Audience/Pages/form_public.aspx

כיצד נקבעת ההשתתפות העצמית ועל מי מבני המשפחה חלה השתתפות עצמית (עלות אשפוז סיעודי)?

בהתאם לנוסח המעודכן של חוזר המנהל הכללי, בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופל ושל בני משפחתו יילקחו בחשבון הכנסותיהם והנכסים הכספיים שבבעלותם לפי הסדר המפורט:

א. הכנסות ונכסים של המטופלים ובני זוגם:

  • הכנסות שוטפות של כל אחד מהם, כולל הכנסות מנכסי מקרקעין שבבעלותםלרבות דירת מגורים ו/או נכסי מקרקעין אחרים המושכרים או שניתן להשכירם (ניתן לקזז החזר משכנתא בגין דירת מגורים)
  • נכסים כספיים (חסכונות) של המטופלים או של בני זוגם לרבות

ב. הכנסות שוטפות של ילדיהם הבגירים של המטופלים לרבות הכנסות מנכסי נדל"ן שבבעלותם (אך    
    לא חסכונות).

להלן קישור לנוסח המעודכן של חוזר המנהל הכללי- נוהל מימון האשפוז הסיעודי לחולים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/hozer/MK08_2018.pdf

ערעור על גובה דמי ההשתתפות העצמית שנקבעה למאושפז או לבני משפחתו:

כל אחד מבני המשפחה או כולם יחד רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית.

הערעור יוגש בלשכת הבריאות האחראית על אזור מגוריו של המטופל וידון בוועדת הערר המתאימה (מחוזית או ארצית) – לפי נושא/י הערר.

ניתן להגיש ערר גם בדיעבד ולאחר מספר שנים מהיום בו נקבע גובה ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו. חישוב זכאות מחודש ייעשה כל שנתיים או לבקשת המתאשפז, בן/בת הזוג וילדי המתאשפז עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי.

בני המשפחה רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית לאחר חתימה על כתב התחייבות לתשלום.

הליך הגשת ערר על גובה דמי ההשתתפות שנקבעה למאושפז ולבני משפחתו מצריך ליווי מששפטי איכותי ומקצועי! משרדנו בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום זה וזוכה להצלחות מרובות! מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או ליצור קשר בנייד: 050-8684663.

עבודת ועדת הערר:

חבר בוועדת ערר אשר יש לו נגיעה אישית למקרה הנדון בוועדה – לא ישתתף בדיון באותו ערר.

החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות.

החלטת הועדה תירשם בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י יו"ר הועדה.

עותקים, מהפרוטוקול בחתימת כל חברי הועדה, יצורפו לתיק המטופל ולגזברות הלשכה.

החלטה מנומקת של ועדת הערר תישלח לפונה על ידי עובדת סוציאלית בלשכת הבריאות.

בקשה להקלה זמנית בתשלום עבור אשפוז סיעודי בתקופת הקורונה / בקשה להפחתת גובה ההשתתפות החודשית של ילדי המטופל:

החל מיום 1/2/2019 תינתן הפחתה של 500 ₪, מגובה ההשתתפות החודשית של "ילדי המטופל". הפחתה זו תחול הן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים קיימים (שכבר קבלו "קוד אשפוז סיעודי"), בהתייחס לחיוב מחודש ינואר 2019 ואילך והן על תשלומי השתתפות של ילדי מטופלים שנמצאים בתהליך לקבלת "קוד אשפוז סיעודי" או שיפנו בעתיד.

ועדת ערר מחוזית ייעודית תדון בבקשת הפונה למתן הקלות זמניות מגובה ההשתתפות החודשית, ותחליט אם להפחית את התשלום, בכמה להפחית או האם לפטור מהשתתפות, ולכמה זמן תינתן ההקלה הזמנית, במסגרת התקופה שהוגדרה לעיל.

עם זאת, במקרים בהם ילדי המטופל פנו לוועדת ערר ואושרה להם הנחה – הם יזכו להנחה הגבוהה מבין הנחת ועדת ערר או הפחתת השתתפות חדשית של 500 שקל.

 

האם במסגרת בקשת קבלת קוד הבריאות יש להגיש כתב מינוי אפוטרופוס או בקשת מינוי אפוטרופוס ו/או ייפוי כח מתמשך?

ישנם לא מעט מקרים בהם המועמד לאשפוז/המטופל עשוי לסבול מ"פגיעה בכושר השיפוט" ובני המשפחה נדרשים להמציא למשרד הבריאות ו/או לגופים נוספים (בנקים/מוסדות רפואיים ועוד) "כתב מינוי אפוטרופוס" או "בקשה למינוי אפוטרופוס" או ייפוי כח מתמשך שנערך מבעוד מועד על ידי המטופל. ישנם גם מקרים בהם מתגלה למשפחה לאחר קבלת הקוד כי כי יש צורך בהגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס למטופל.

בעניין זה חשוב להבהיר כי ישנם שני סוגי אפוטרופסות עיקריים:

  • אפוטרופוס לגוף- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים. תפקידו של האפוטרופוס במקרה זה הוא להשגיח על בריאותו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ולקבל החלטות רפואיות הנוגעות לו.
  • אפוטרופוס לרכוש- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים. האפוטרופוס לרכוש אחראי לאחזקה, תפעול ושמירה על נכסי האדם וכספיו לרבות קבלת החלטות בכל ענייניו הכספיים. האפוטרופוס הוא זה ששולט בהוצאות האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ואף יכול להתקשר בעסקאות בשמו.

צו אפוטרופסות מחיר  עלות הגשת בקשה לצו אפוטרופוסות לענייני רכוש ו/או גוף?

על פי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, עלות טיפול והגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס הינה 3,652 ₪ לא כולל מע"מ. יחד עם זאת, עורכי הדין אינם מחוייבים לפעול בהתאם לתעריף המומלץ ולעיתים יכול להיות נמוך יותר, והכל בהתאם למורכבות העניין והאם קיימות התנגדויות מצד בני המשפחה.

 בפועל, ניתן לראות שטווח המחירים להכנה והגשה של צו מינוי אפוטרופוס נע בין 1,500 ₪ + מע"מ ל – 5,000 ₪ +מע"מ לא כולל אגרה של בית המשפט.

לצורך מינוי אפוטרופוס מומלץ להעזר בעורך דין מומלץ ובעל ניסיון בתחום שילווה את התהליך באופן אישי. לייעוץ משפטי ו/או הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר ו/או קשיש הנכם מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או ליצור קשר בנייד: 050-8684663

 חקיקה וקישורים רלוונטיים:

המוסד לביטוח לאומי:

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHospitalization.aspx

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשכ"ט-1959

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995

תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קצבה) התשמ"ד- 1984

חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967

פקודת המסים (גביה) 1929

אכרזת גביית מסים (דמי אשפוז) התשמ"ב- 1982