Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

עלות חתימה על תצהיר בפני עורך דין/מחיר אימות חתימה

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

עלות חתימה על תצהיר בפני עורך דין/ מחיר אימות חתימה

מה זה תצהיר?

תצהיר הינו מסמך בכתב אשר בא להחליף עדות בבית משפט לצורך הוכחת ו/או חיזוק טענה עובדתי אותה טוען המצהיר. לעיתים הגשת התצהיר נעשית על פי התקנות, ולפעמים בהתאם להחלטה שיפוטית ולפעמים מיוזמת מגיש בקשה בכדי לחזק טענה מטענותיו. 

 

איזה סעיף בחוק מסמיך את עורך הדין לאמת תצהיר?

סעיף 15 לפקודת הראיות המחוקק מסמיך את ציבור עורכי הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

 

תצהיר עורך דין מחיר :כמה עולה לאמת תצהיר אצל עורך דין? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך בכל רחבי הארץ אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 מסמכים נדרשים:

לצורך אישור תצהיר על ידי עורך דין, על המצהיר להופיע בעצמו בפני עורך הדין ולהצטייד בתעודה מזהה רשמית (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה עדכנית). 

שירות חדש וייחודי למשרד: אימות תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלויות ו/או קשישים המתקשים לצאת מהבית וכן אימות תצהיר עורך דין עד הבית או בית העסק:

משרדנו מעניק שירות אימות חתימת תצהיר ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לאנשים עם מוגבלות ו/או קשישים ו/או מבוגרים המתקשים לצאת מביתם וזאת בכל רחבי הארץ.

כמו כן, משרדנו מעניק שירות של אימות ואישור תצהיר עורך דין עד הבית לכל מי שמבקש לחסוך זמן ו/או עד בית העסק בכל רחבי הארץ.

מבנה וצורת התצהיר: 

  1. בתצהיר יפורשו שמו המלא של המצהיר, מספר ת.ז., עסקו או מקצועו ומענו.
  2. את התצהיר ניתן לנסח בגוף ראשון (אני/אנחנו) או בגוף שלישי נסתר (הוא/היא/הם/הן).
  3. מומלץ לחלק את התצהיר לסעיפים שונים.
  4. כל שינוי, מחיקה, טשטוש שחלו בתצהיר, חייבים אישור בידי המצהיר.
  5. המצהיר יחתום על התצהיר ואם אינו יכול לכתוב, יטביע את סימנו. שהטבעת הסימן נעשתה בנוכחות המשביע.
  6. בתצהיר יצוין מועד חתימתו.

אם ישנם מספר מצהירים המצהירים במשותף על גבי אותו תצהיר, שמו של כל אחד מהם צריך להופיע במודעת ההשבעה וכל אחד מהם צריך לחתום בנפרד על האזהרה.

תצהיר מחיר למשתכן- ידועים בציבור:

משרדנו ערוך לאמת הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך קבלת הטבות כספיות בנושאי דיור:

ידועים בציבור זכאים לחלק גדול מהזכויות להם זכאים זוגות נשואים, ובין היתר קבלת הטבות כספיות בנושאי דיור.

במידה ואתם ידועים בציבור ואתם מעוניינים לקבל סיוע בנושאי דיור ממשרד הבינוי והשיכון, כגון מחיר למשתכן או להוציא תעודת זכות משרד השיכון ובתוך כך לקבל את אותן ההטבות שמקבלים זוגות נשואים, אחד המסמכים שיבקשו מכם זאת הוכחה שאתם ידועים בציבור שנחתם על ידי עורך דין.

להלן לינק למאמר על הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-01-31-13-23-83.html

 

 להלן דוגמא לתצהיר עורך דין: 

תצהיר                                                                  

 

אני, ___________, נושא/ת ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1. 

2. 

3. 

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

________________                                                                ____________

תאריך                                                                                                   חתימה

 

אישור                                                                   

 

אני, __________, עו"ד מרחוב ___________ בעיר __________ מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 

            ______________                                                                    __________________

                       חותמת                                                                                      חתימה                 

 

תצהירים לדוגמה:

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר יבואן מעורך דין

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין

תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

תצהיר בהוצאה לפועל

תצהיר להוצאה לפועל

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני לבנק 

תצהיר לבית המשפט

תצהיר כיבוי אש

תצהיר תו חניה

תצהיר ניתוק מהורים

תצהיר 12 שנות לימוד

תצהיר מחיר למשתכן

הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור לצורך הגשת בקשה לסיוע בדיור:

 תצהיר מחיר למשתכן- ידועים בציבור

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק

תצהיר בן יחיד קרבי