Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

חתימה על תצהיר בפני עורך דין במחיר הוגן  

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

מה זה תצהיר?

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר).התצהיר כולל עובדות שהן ידועות למצהיר על פי ידע אישי.

איזה סעיף בחוק מסמיך את עורך הדין לאמת תצהיר?

סעיף 15 לפקודת הראיות הסמיך את ציבור עורכי הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

איזה מסמכים ותצהירים מוסמך עורך הדין לאשר ולאמת?

עורך דין יכול לאמת ולאשר תצהירים רבים, כגון: תצהיר כיבוי אש, אישור עורך דין על היעדר צורך ברישיון עסק, תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים, תצהיר שימוש ברכב, תצהיר הורה יחידי, תצהיר הורים גרושים, תצהיר נגישות, תצהיר בנייה עצמית, ועוד.

ניתן לחתום במשרדנו על תצהירים שונים שיש להגישם בלשכת ההוצאה לפועל, משרד הבריאות, רשם הירושה, רשם החברות, משרד הפנים, בתי המשפט ועוד. דוגמא לתצהיר עו"ד יובא בהמשך המאמר.

 

תצהיר עורך דין מחיר :

מהו תעריף אימות תצהיר עורך דין ? מהי עלות החתימה של תצהיר בפני עורך דין?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר ואת העובדות.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שנע בין כ -  150 ₪ + מע"מ ואילך. במידה ומדובר באימות תצהירים נוספים, המחיר בגין אימות ואישור כל תצהיר נוסף הולך ופוחת.

לקבלת שירות של אימות עורך דין על תצהיר או עריכת תצהיר במחיר הוגן בכל רחבי הארץ התקשרו עכשיו

לנייד 050-8684663

 

שירות ייחודי למשרדנו: אימות חתימה של עורך דין על תצהיר עד לבית הלקוח ו/או עד בית העסק:

משרדנו מעניק שירות ייחודי של אימות חתימה/אישור עורך דין עד הבית ו/או בית העסק בכל רחבי הארץ.

שירות ייחודי זה מוענק

מה הלקוח נדרש להביא לחתימה על התצהיר?

לצורך קבלת השירות יש להגיע למשרדנו עם תעודה רשמית מזהה ותקפה (תעודת זהות או רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) .

חובות עורך הדין בנוגע לתצהירים:

כדי שתצהיר יהיה בעל תוקף, על המצהיר לחתום על התצהיר לאחר שהוזהר על ידי עורך הדין כי עליו למסור רק מידע הידוע לו כנכון ואמיתי וכי הוא יודע שהוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם יחתום על תצהיר עובדתי שקרי.

.

אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית -הקלות בתנאים לחתימה על תצהיר בתקופת משבר הקורונה:

להלן קישור אודות מאמר שכתבנו בתחום:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-03-26-15-07-12

משרדנו ערוך לחתום על תצהירים בתקופת הקורונה במחירים הוגנים ובהתאם להחלטות לשכת עורכי הדין. הנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר טלפוני לצורך אימות תצהירים בתקופת הקורונה ובכלל הנייד: 050-8684663.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

דוגמא לתצהיר בפני עורך דין:

 

תצהיר

 

אני, ___________, נושא/ת ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1.

2.

3.

 

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

                    ________________                                                                ____________

                            תאריך                                                                                     חתימה

 

אישור

 

אני, __________, עו"ד מרחוב ___________ בעיר __________ מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 

     ______________                                                                    __________________

             חותמת                                                                                       חתימה

 

תצהיר לדוגמה:

תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים – עיריית תל אביב

תצהיר היעדר חריגות בניה

תצהיר יבואן מעורך דין

תצהיר הורה יחיד מעורך דין

תצהיר רשיון תיווך מעורך דין

תצהיר למשרד הפנים מעורך דין

תצהיר למשרד הבטחון מעורך דין

תצהיר לבקשות בהוצאה לפועל מעורך דין

תצהיר לכיבוי אש לרישיון עסק