Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

חובות עורך הדין בנוגע לתצהירים/ אימות חתימה על תצהירים  

זקוק לאימות חתימה של עורך דין על תצהיר? זקוק לעריכת תצהיר ו/או מסמך להליך משפטי? פנה למשרדנו בהקדם וקבל שירות מקצועי ומיידי, ללא דיחוי.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

חובות עורך הדין בנוגע לתצהירים/ אימות חתימה על תצהירים

כחלק ממכלול השירותים אותם מספק משרדנו, אנו מציעים ללקוחות המשרד שירותי חתימת עו”ד על תצהירים שונים ואימות חתימה.

מהו תצהיר ואיזה חוק מסמיך את עורך הדין לאמת תצהיר?

תצהיר הוא מסמך כתוב המשמש עדות בכתב של מוסר התצהיר (המצהיר), והוא שקול לעדות בעל-פה בבית המשפט.

סעיף 15 לפקודת הראיות מסמיך את עורך הדין לקבל תצהיר ולאמת את חתימת המצהיר, לאחר שהזהיר את המצהיר על חובתו להצהיר אמת (להלן:" אימות תצהיר עורך דין").

מהו אימות חתימה על תצהיר?

אימות חתימה הוא למעשה הליך שבמסגרתו מופיע אדם עם תעודת זהות מקורית או רישיון נהיגה בתוקף ותפקידו של עורך הדין הוא לוודא שהחותם הוא אכן בעל התעודה המזהה. אימות החתימה נועד בין היתר למנוע זיופים של חתימות ומסמכים ובכך בעצם להגן על הציבור הרחב שחותם מידי יום על מסמכים רבים שיש להציגם בפני הרשויות השונות.

עריכת תצהיר מקצועי על ידי עורך דין- ניסוח תצהיר:

במידה ואתם נדרשים לנסח תצהיר בהתאם להוראות פקודת הראיות וסדר הדין, הנכם צריכים יעוץ משפטי מקיף ביחס למקרה הספציפי לו אתם נדרשים. כך לצורך העניין, יש דרך ואופן לנסח תצהיר התנגדות לביצוע שטר או תצהיר תמיכה בתביעה לפינוי מושכר. יודגש כי באם התצהיר אינו מוגש בהתאם לסדרי הדין והתקנות, הרי שיש בכך כדי לפגוע בסיכויי הצלחתם בהליך המשפטי ולפיכך חשוב מאוד שעורך דין מקצועי יסייע לכם בעניין.

למשרדנו ניסיון רב בעריכה וניסוח של תצהירים בכל סוגי ההליכים המשפטיים, והנכם מוזמנים ליצור איתנו קשר בנייד: 050-86846663.

עלות אימות תצהיר- כמה עולה לאמת תצהיר אצל עורך דין? מהו התעריף המקובל?

המחיר משתנה ממקרה למקרה ותלוי בעובדה האם נדרשת חתימה בלבד או שמא עורך הדין נדרש לערוך ולנסח את התצהיר והעובדות המופיעות בו.

חשוב להבהיר כי בישראל אין מחיר אחיד או מומלץ של לשכת עורכי הדין לאימות ואישור תצהיר ואולם יחד עם זאת, במקרה שבו נדרש אימות וחתימה על תצהיר בלבד, מקובל לגבות שכר טרחת עו"ד שמתחיל מ -  100 ₪ + מע"מ ואילך.

לקבלת שירות של אימות עורך דין על תצהיר או עריכת תצהיר בכל רחבי הארץ התקשרו עכשיו לנייד 050-8684663.

 

אלו מסמכים הלקוח צריך להביא איתו לצורך אימות התצהיר שלו?

לצורך אימות חתימה חובה להגיע ולהזדהות עם תעודת זהות או תעודה רשמית מזהה ותקפה ובה תמונה עדכנית של מבקש השרות כגון תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה.  

חובות עורך הדין בנוגע לתצהירים וחובות המצהיר:

האחריות לתוכן הדברים האמורים בתצהיר היא על המצהיר.                                                                           

אחריות עורך הדין המחתים היא בזיהוי המצהיר והזהרתו בנוסח הקבוע על פי הדין. על עורך הדין להקפיד על כללי לשכת עורכי הדין, ועליו להזהיר ולזהות את המצהיר בעצמו, ואינו רשאי לעשות זאת באמצעות שלוח. נוסח האזהרה והאימות חייבים לתאר בדיוק את הפעולות של עורך הדין ולא את הפעולות שביצע אדם אחר.

כמו כן, אסור לעורך הדין להחתים אדם על תצהיר אם הוא יודע שהאמור בו אינו נכון. ראו, על"ע 863/94 סעדיה נ' הועד המחוזי, (1997).

 אימות חתימה עורך דין אונליין – אימות חתימה מרחוק:

להלן קישור למאמר שכתבנו בנושא:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-03-26-15-07-12

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות!

 להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 דוגמא לתצהיר בפני עורך דין (דוגמא לאימות תצהיר):

 

תצהיר

 

אני, ___________, נושא/ת ת.ז _________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

1.

2.

3.

 

 אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, והחתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

 

                            ________________                                                                ____________

                                    תאריך                                                                                       חתימה

 

אישור

 

אני, __________, עו"ד מרחוב ___________ בעיר __________ מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה בפניי מר/גב' ________ המוכר/ת לי באופן אישי / שהזדהה/תה בפניי באמצעות תעודת זהות מס' ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא י/תעשה כן, אישר/ה את ההצהרה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

 

                 ______________                                                  __________________

                     חותמת                                                                          חתימה

 

דוגמא לסוגי תצהירים:

לינק לטופס תצהיר ריק:

https://www.gov.il/blobFolder/service/submitting_affidavit/he/submitting_affidavit.pdf

תצהיר הפקדה של רישיון נהיגה – תחליף להפקדת רישיון נהיגה בבית משפט לתעבורה.

תצהיר ברשם החברות- פירוק מרצון

תצהיר הסתלקות מירושה

תצהיר בגצ"י

תצהיר ידועים בציבור

תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר

תצהיר ארנונה – הנחה בארנונה ברשויות המקומיות

תצהיר אי הכנסה

תצהיר הורים גרושים

תצהיר אי הגשה של תביעה

תצהיר דירה יחידה

תצהיר גילוי מסמכים

תצהיר דירקטורים

תצהיר הסבת דוח

תצהיר כיבוי אש רישוי עסקים

תצהיר חסר בית

תצהיר חד הורית

תצהיר עדות ראשית

תצהיר ידועים בציבור

תצהיר בריאות למשרד הבריאות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תצהיר משרד הרישוי

תצהיר כושר פירעון

תצהיר פירוק חברה מרצון בהליך מזורז אצל רשם החברות