Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

הנחה בארנונה לסטודנט/ תצהיר הנחה בארנונה

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

    תצהיר עורך דין לדוגמה:                                                                                                                     

 

                                                     תצהיר

 

 

אני הח"מ ____________        ______________          ________________________

 

הגר ב______________      ___________        ____________   _________________

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים קבועים בחוק

אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

_____________                                                    ______________

      תאריך                                                                חתימת המצהיר/ה

 

==========================================================

 

 

אני הח"מ ______________   ______________    ______________  _____________

                      שם פרטי                שם משפחה                    תפקיד                 יחידה

 

מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפניי בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

 

מר/גב' _____________ שזיהיתיו/ה לפי מס' זהות _______________________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

 

 

 

________________          ___________________       ______________________

       תאריך                               חתימת המאשר                              חותמת המאשר  

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: