Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ויתור על ירושה - תצהיר הסתלקות יורש מעיזבון

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר הסתלקות מעיזבון ו/או הכנת בקשה לצו ירושה ו/או הכנת צו קיום צוואה או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

משרדה של עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בעריכת צוואה, בקשה לצו ירושה, בקשה לקיום צוואה (צו קיום צוואה), התנגדות לצוואה, ניהול עיזבון, עריכת הסכמי חלוקת עיזבון והסתלקות מעיזבון, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה ואצל הרשם לענייני ירושה, וליווי משפטי אישי, מקצועי ואדיב.

אם אתם מחפשים עורך דין מקצועי בתחומי הירושה, הצוואות והעיזבון, משרדי עומד לרשותכם.

 

ויתור על ירושה – תצהיר הסתלקות יורש מעיזבון

 

בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח- 1988.

 

מה זה הסתלקות מעזבון – ויתור על ירושה?

הסתלקות מעזבון חלה במקרים בהם יורש אינו מעוניין לרשת את חלקו מסיבות שונות, כך לצורך הדוגמא, כאשר בצוואה מופיעים תנאים לקבלת הירושה שאינם מקובלים על היורש או לצורך העניין היורש מוותר על זכותו לרשת את המצווה מסיבות רגשיות, כגון שהיו מסוכסכים.

כמו כן, ישנם גם מקרים פשוטים בהם הילדים מבקשים להסתלק מהירושה לטובת האם ו/או האב שנותרו בחיים ולהותיר להם את כל העזבון, באופן שבו האדם שלטובתו הסתלקו יעשה בעיזבון כרצונו.

כדי שלא "להכריח" ו"לכפות" אדם לרשת בניגוד לרצונו, סעיף 6 לחוק הירושה מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות שהוא מוותר על חלקו בירושה(בעיזבון) כולו או חלקו.

ההסתלקות יכולה להיות כללית או לטובת אדם מסויים וספציפי.

כאשר ההסתלקות היא לטובת אדם ספציפי היא יכולה להיעשות אך ורק לטובת אחד מאלה: בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

כאשר ההסתלקות היא כללית, הרי שהחלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.

 

מתי ניתן להגיש את התצהיר להסתלקות מרצון ולמי מגישים אותו?

ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון ולהגישו בפני הרשם לענייני ירושה ו/או לבית המשפט לענייני משפחה המטפל בעניין ו/או לבית הדין הרבני.

במידה ומגישים את תצהיר ההסתלקות מהעיזבון לרשם לענייני ירושה, רצוי לצרף אותו כחלק מהבקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה. במסגרת תצהיר ההסתלקות מרצון יש לציין את שיעור ההסתלקות ובמידה ומדובר בהסתלקות ספציפית, יש לציין במפורש לטובת מי מסתלקים.

בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם יתגלה שהיא נעשתה בחוסר תום לב ובמטרה להתחמק מחובות ולכן רצוי מאוד לפנות לייעוץ משפטי טרם הגשת תצהיר ההסתלקות מרצון.

 

משרדנו בעל מומחיות רבה בתחום הגשת בקשות לצווי ירושה ו/או לצווי קיום צוואה ומוסמך לאמת תצהיר הסתלקות מצוואה בכל רחבי הארץ. מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או להתקשר למשרדנו בטלפון: 050-8684663.

 

דוגמא לתצהיר הסתלקות מעיזבון – טופס עדכני לשנת 2021:

 

אני הח"מ_________לאחר שהוזהרתי להגיד אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

אני מתכבד להגיש לכב' הרשם לענייני ירושה הסתלקות מעזבון המנוח _________ת.ז.________כתובת________בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה ולתקנה 16 לתקנות הירושה (להלן :"החוק והתקנות").

שיעור הסתלקותי מהעיזבון הוא_________.

החלטתי להסתלק מהעיזבון לאור_________.

הסתלקותי מן העיזבון הינה לטובת________שהוא/היא__________למנוח/ה.

הסתלקותי זו היא לאחר שעשיתי חושבים וגמרתי בדעתי להסתלק מהעיזבון והחלטתי זו היא סופית ובלתי חוזרת.

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת וזאת מבלי שהופעל עליי כל לחץ.

___________

חתימת המצהיר

 

אישור עורך דין

אני עורך דין _________ מאשרת בזה כי ביום________במקום________הופיע בפניי מר/גב'____________אשר זוהה לפי תעודת זהות עם תמונה/המוכר לי באופן אישי (מחק את המיותר) ולאחר שהזהרתיו לגבי תוכן תצהירו וכי עליו להצהיר אמת ואם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, המצהיר אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________________

חתימת עורך דין וחותמת עורך דין

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר הסתלקות מרצון ו/או הכנת בקשה לצו ירושה ו/או הכנת צו קיום צוואה או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 תגיות:

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה

תצהיר הסתלקות עזבון

הסתלקות קטין מירושה

הסתלקות מירושה לטובת אם

הסתלקות מירושה לטובת אב

הסתלקות מירושה לטובת אח

הסתלקות  מירושה לטובת אחות