Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

דוגמא לתצהיר בפני עו"ד

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

תצהיר לדוגמא מספר 1:

תצהיר

 

אני הח"מ _________________,  מספר זהות, ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________

______________

תאריך

חתימה

 

אישור

 אני הח"מ, _________________, מספר רשיון ____________________, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________,  מר/גב' ________________________________, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.
 

______________

______________

תאריך

חתימה וחותמת

 

 

 

 

                        תצהיר לדוגמה מס' 2                                                                     

 

                                                     תצהיר

 

 

אני הח"מ ____________        ______________          ________________________

 

הגר ב______________      ___________        ____________   _________________

 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים קבועים בחוק

אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

 

_____________                                                    ______________

      תאריך                                                                חתימת המצהיר/ה

 

==========================================================

 

 

אני הח"מ ______________   ______________    ______________  _____________

                      שם פרטי                שם משפחה                    תפקיד                 יחידה

 

מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפניי בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע

 

מר/גב' _____________ שזיהיתיו/ה לפי מס' זהות _______________________

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

 

 

 

________________          ___________________       ______________________

       תאריך                               חתימת המאשר                              חותמת המאשר  

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ו/או אימות חתימה של עורך דין על תצהיר או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

 דוגמאות לתצהירים נוספים:

לינק לטופס תצהיר ריק:

https://www.gov.il/blobFolder/service/submitting_affidavit/he/submitting_affidavit.pdf

תצהיר הפקדה של רישיון נהיגה – תחליף להפקדת רישיון נהיגה בבית משפט לתעבורה.

תצהיר הסתלקות מירושה

תצהיר בגצ"י

תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר

תצהיר הסתלקות מעיזבון

תצהיר ארנונה – הנחה בארנונה ברשויות המקומיות

תצהיר אי הכנסה

תצהיר הורים גרושים

תצהיר הורים יחידם

תצהיר הנחה בארנונה

תצהיר אי הגשה של תביעה

תצהיר דירה יחידה

תצהיר גילוי מסמכים

תצהיר דירקטורים

תצהיר הסבת דוח

תצהיר כיבוי אש רישוי עסקים

תצהיר חסר בית

תצהיר חד הורית

תצהיר עדות ראשית

תצהיר ידועים בציבור

תצהיר בריאות למשרד הבריאות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

תצהיר משרד הרישוי

תצהיר כושר פירעון

תצהיר פירוק חברה מרצון בהליך מזורז אצל רשם החברות

 תצהיר לבקשה לצו הגנה

תצהיר מועמד שמאי מקרקעין

תצהיר עורך תסקיר השפעה על הסביבה

תצהיר עתירה מנהלית

תצהיר צו הגנה

תצהיר רישום מפלגה

תצהיר תיווך

תצהיר תמיכה

תשובה לבקשה למינוי מומחה

תשובה לעתירה מנהלית

תשובה לצו לגילוי מסמכים