Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

עלות מינוי אפוטרופוס|מעודכן 2023

עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בהגשת בקשות למינוי אפוטרופוס זמני ו/או קבוע לגוף ו/או רכוש לרבות הגשת התנגדות למינוי אפוטרופוס בבית המשפט לענייני משפחה.

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהגשת צווי מינוי אפוטרופוס לבגירים, לקשישים ולבוגרים בעלי מוגבלויות מעל גיל 18 בכל רחבי הארץ.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בהגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

עלות מינוי אפוטרופוס|מעודכן 2023

מה זה אפוטרופוס? מה זה אפוטרופסות?

 אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו.

 האפוטרופוס מוסמך לייצג את אותו אדם שנתבקש למנות לו אפוטרופוס בכל פעולה משפטית ובכל עניין אישי או רכושי, והכל בהתאם לסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם ושמירה על זכויותיו.
 

מכח איזה חוק ניתן למנות אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס מתבצע על ידי בית המשפט בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב – 1962) (להלן: "החוק"), אשר נועד להגן על זכויותיו הכלכליות והגופניות של החסוי.

לפיכך, אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

 מי יכול להתמנות לתפקיד אפוטרופוס לפי החוק?

 • כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
 • תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - 
 • האפוטרופוס הכללי לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה.

בגין אלו בגירים ניתן לבקש צו אפוטרופסות?

קשישים, אנשים בעלי מוגבלות שכלית, ובגירים בעלי לקות נפשית ואנשים המצויים על הספקטרום האוטיסטי.

אלו סוגי אפוטרופסות קיימים?

 • אפוטרופוס לדין - מדובר בעורך דין שממונה על ידי בית משפט לאדם שעומדים למנות לו אפוטרופוס או שכבר מינו לו. תפקידו של האפוטרופוס לדין הוא להביא את רצונו ועמדתו של האדם ולייצג רק אות אותו אדםורצונותיו. 
 • אפוטרופוס לגוף- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים. תפקידו של האפוטרופוס במקרה זה הוא להשגיח על בריאותו של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ולקבל החלטות רפואיות הנוגעות לו.
 • אפוטרופוס לרכוש- בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים. האפוטרופוס לרכוש אחראי לאחזקה, תפעול ושמירה על נכסי האדם וכספיו לרבות קבלת החלטות בכל ענייניו הכספיים. האפוטרופוס הוא זה ששולט בהוצאות האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס ואף יכול להתקשר בעסקאות בשמו.

מהם חובותיו ותפקידיו העיקריים של האפוטרופוס לענייני רכוש?

 • ביצוע תשלומים והסדרת חובות האפוטרופוס אחראי על ביצוע התשלומים השוטפים שחלים על החסוי במועדם לרבות האחריות לפעול להסדרת חובות מול נושים שונים, ככל שישנם.
 • הגשת פרטה וטופס סל מחיה - מדובר בדיווח הראשוני שעל האפוטרופוס לרכוש לדווח לאפוטרופוס הכללי הפועל מטעם משרד המשפטים. הלכה למעשה, זו הצהרת הון ראשונית אודות נכסיו של האדם (החסוי) שבאפוטרופסות, נכון ליום מינויו של האפוטרופוס, והוא מכונה "פרטה". פרטת החסוי צריכה לכלול את כל נכסיו הידועים לאפוטרופוס, חובות וזכויות החסוי.להלן קישור למאמר מפורט של משרדנו אודות הגשת פרטה וסל מחייה:https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-01-31-13-23-45.html
 • הגשת דו"ח שנתי לאפוטרופוס הכללי ושמירת אסמכתאות – הואיל וכל שנה מגיש האפוטרופוס דוח כספי תקופתי לאפוטרופוס הכללי, הכולל את כל הפרטים אודות הנעשה ברכושו ובכספיו של החסוי, הרי שהוא נדרש לשמור ולצרף אסמכתאות (קבלות ואישורים אחרים) על משיכות כספיות מחשבונות הבנק ולתעד פעולות משמעותיות שעשה ברכוש החסוי.
 • מיצוי זכויות- על האפוטרופוס לפעול למיצוי זכויותיו של האדם מול הרשויות השונות. למשל: לשלם מס הכנסה מופחת, לקבל הנחה בארנונה ועוד ועוד.
 • סיוע מקצועי – לעתים מתעורר צורך לרכוש שירותים מקצועיים עבור מקבל השירות. אפוטרופוס רשאי לקנות עבור האדם שירותים בתשלום, או בחינם. כך לצורך העניין ניתן לפנות לסיוע המשפטי במשרד המשפטים.
 • ביטוח והשקעת כספים - על האפוטרופוס לדאוג להשקיע את כספיו של החסוי וכן לדאוג לביטוח נכסי החסוי, לניהולם ולתחזוקתם והכל בכדי שישמשו את החסוי או יהוו לו מקור הכנסה נוסף.
 • ביצוע פעולות הדורשות אישור מבית המשפט: פעולות משפטיות מסויימות טעונות קבלת אישור בית משפט על מנת לבצען. כך למשל, עסקאות בנכסי מקרקעין, מתן ערבות או הלוואה ועוד.

מה לעשות כאשר נדרש מינוי אפוטרופוס באופן דחוף?

מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים

ישנו מקרה בו מינוי האפוטרופוס נדרש כשיש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה. במצב כזה קיים טופס מיוחד הנקרא "בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף- התערבות רפואית דחופה". להלן דוגמא לבקשה לצו מינוי אפוטרופוס – טפסים להורדה - 2022:

https://www.gov.il/BlobFolder/service/request_appointment_guardian_urgent_medical_intervention/he/Request-to-appoint-custodian-urgent-medical-procedure-4.pdf

 

מהי עלות הגשת בקשה לאפוטרופסות? כמה עולה להגיש בקשה לצו אפוטרופסות? מה המחיר לבקשה לצו אפוטרופוס? 

על פי התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, עלות טיפול והגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס הינה 3,652 ₪ לא כולל מע"מ. יחד עם זאת, עורכי הדין אינם מחוייבים לפעול בהתאם לתעריף המומלץ ולעיתים הוא נקבע בהתאם למורכבות העניין והאם קיימות התנגדויות מצד בני המשפחה.

מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, הכרוך בהכנת תצהיר ומסמכים התומכים בבקשה שמוגשת לבית המשפט, לאחר תשלום אגרה ועם פירוט כל הסיבות לבקשה. מאחר ומדובר בהליך לא קצר, עם מורכבויות רבות, חשוב ביותר שהוא יתבצע בליווי עורך דין מקצועי המתמחה בתחום זה.

למשרדנו מומחיות רבת שנים בתחום האפוטרופסות וואנו נסייע לכם במקצועיותבהוגנות באדיבות ובמהירות.

 

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לצו מינוי אפוטרופוס או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

  

תגיות:

אפוטרופוס לילד

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

אפוטרופוס לרכוש חשבון בנק

אפוטרופוס לגוף

אפוטרופוס לקשיש

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

אפוטרופוס לילד אוטיסט

מינוי אפוטרופוס לחולה אלצהיימר

עלות מינוי אפוטרופוס

מחיר מינוי אפוטרופוס

אגרת מינוי אפוטרופוס

התנגדות למינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לקטין

העתק צו מינוי אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס לגוף

מינוי אפוטרופוס חיצוני

מינוי אפוטרופוס עתידי

אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות פירוש

אפוטרופסות גוף

אפוטרופסות על ילדים

מה זה אפוטרופסות

חוק אפוטרופסות

פורום אפוטרופסות

אפוטרופוס לקשיש

אפוטרופוס הורה

אפוטרופוס אוטיזם

אפוטרופוס מבוגר

אפוטרופוס להורה

אפוטרופסות משותפת

ביטול אפוטרופסות של אב

אפוטרופוס לילד אוטיסט

שלילת אפוטרופסות מהורה

החלפת אפוטרופוס

אפוטרופוס רכוש

אפוטרופוס לדין קטין

התנגדות למינוי אפוטרופוס

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

בקשה להחלפת אפוטרופוס