Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור – אימות תצהיר עורך דין  

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על הצהרה לזוגות לא נשואים או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

הצהרה לזוגות – לא נשואים/ טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

מה זה הצהרה לזוגות לא נשואים?

לצורך קבלת זכאות למעונות לזוגות ידועים בציבור יש למלא את טופס ההצהרה לזוגות לא נשואים.

 

אלו מסמכים יש להכין לפגישה עם עורך הדין לצורך החתימה על הצהרה לזוגות לא נשואים:

לצורך אימות חתימה על תצהיר לזוגות לא נשואים לצורך בקשה למעונות, על הסטודנט להזדהות בפני עורך הדין באמצעות תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון בלבד.
לצורך חתימה על תצהיר "ידועים בציבור" על שני בני הזוג להתייצב ולחתום בפני עורך הדין.
רצוי להוריד את הטפסים הרלוונטיים:

הצהרה לצרכי בקשה למעונות לזוגות לא נשואים.

הצהרה לצורכי מרכז הספורט ומדבקה לרכב לזוגות לא נשואים.

 

הצהרה לזוגות – לא נשואים:

 

אנו הח"מ ______________________________ֹֹבעל/ת ת"ז _________________ ]הסטודנט/ית מגיש/ה הבקשה[ ו - ___________________________________ בעל /ת ת"ז _________________ לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי באם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אנו מצהירים בזאת כדלקמן:

1 .אנו מנהלים משק בית משותף ואנו חיים כזוג לכל דבר ועניין.

2 .אנו חולקים דירה משותפת החל מתאריך ___________ )חובה למלא( )* לפחות 7 חודשים לפני מועד החתימה על ההצהרה(. כתובת המגורים המשותפת שלנו כיום היא: ________________________ )לצרף חוזה שכר דירה(.

3 .אם יאושרו לי מגורים במעונות אתגורר בדירה שאושרה לי עם בת/בן זוגי המוצהר/ת בבקשת המעונות ובתצהיר זה.

4 .ידוע לנו כי אם ניפרד, עלינו ליידע באופן מידי ובכתב את מדור מלגות ומעונות בביה"ס ללימודי מוסמכים )סטודנטים לתארים מתקדמים(/משרד המעונות הראשי )סטודנטים לתואר ראשון(, ונתבקש לעזוב את דירתנו במעונות ללא כל מחויבות לקבלת מגורים אחרים במעונות.

5 .ידוע לנו כי הטכניון מסתמך על הצהרתנו זו ועל בסיסה רואה בנו כבני זוג וכי אם יתברר כי הצהרתנו זו אינה אמת ו/או אינה מלאה, שלמה או מדויקת, יהיה בכך כדי לשלול את הזכאות שקבלנו מאת הטכניון והדבר עשוי אף להיחשב כעבירת משמעת ואף לחייב בתשלום פיצוי מוסכם בגין דיווח כוזב.

אלה שמותינו, אלה חתימותינו ותוכן תצהירנו אמת.

חתימה: ________________________ חתימה: ___________________________ תאריך: ________________________  יש לצרף

צילום של תעודות הזהות של שני בני הזוג כולל הספח.

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על הצהרה לזוגות לא נשואים או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: