Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

אימות חתימה בזום -עורך דין    

משרדנו ערוך לאמת חתימה על תצהירים באמצעות הזום או וואטסאפ.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר מרחוק באמצעות הזום או הוואטסאפ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

אימות חתימה בזום - עורך דין

משרדנו ערוך לחתום ולאמת תצהיר באמצעות הזום או וואטסאפ.

בשל מצב החירום שהוכרז עקב הקורונה, וועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין התירה אימות חתימה על גבי תצהירים בלי להתייצב בפני עו"ד, כך שלעת הזו יוכל עו"ד לאמת חתימה על תצהיר בהיוועדות חזותית, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים בהחלטה.

שינוי זה נועד להקל על הציבור בתקופת בידוד ובמצב קיצון כמו זה שאנו מצויים בה כעת.

אחד מהתנאים החשובים שנקבעו ע"י ועדת האתיקה הינו שהמצהיר (הלקוח) יזדהה באמצעות מערכת האימות הדיגיטלי של "ממשל זמין".

אימות דיגיטלי מקוון – הזדהות ממשלתית:

להלן קישור לשירות האימות הדיגיטלי המקוון במסגרת עריכת תצהיר:

https://www.gov.il/he/service/online-authentication-adam

 בנוסף לכך, הוועדה קבעה, בין היתר, תנאים מצטברים נוספים, והכל כדלקמן:

 1. עורך הדין והמצהיר מצויים בעת האימות בישראל.

 2. המצהיר הציג בפני עוה"ד על גבי הצג תעודה מזהה.

 3. עוה"ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:
  "הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________
  מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא"ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.
  ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.
  לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.
  חתימת המצהיר_________________;  חתימת עוה"ד_________________".
 4. בהסכמת המצהיר, עוה"ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות.

משרדנו ערוך לאמת חתימה על תצהירים בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין.

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר מרחוק באמצעות הזום או הוואטסאפ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

דוגמא לסוגי תצהירים נוספים שמותר לאמת מרחוק במהלך הקורונה: 

 • תצהיר הורה יחיד
 • תצהיר בבקשה לצו ירושה
 • תצהיר בבקשה לצו קיום צוואה
 • תצהיר הסתלקות מעיזבון
 • תצהיר העברה ללא תמורה
 • תצהיר בהתנגדות לביצוע שטר
 • תצהיר הוצאה לפועל