Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר לחיים משותפים - ידועים בציבור -להורדה והדפסה

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים או כל מסמך אחרבכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

תצהיר לחיים משותפים/ ידועים בציבור לצורך קבלת זכאות לסיוע בנושאי דיור ממשרד הבינוי והשיכון:

 זוגות ידועים בציבור צריכים למלא טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור ולחתום עליו בפני עורך דין.

 בטופס ההצהרה המצהירים נדרשים למלא את שמם, שם משפחתם ומספר זהותם וכן להצהיר את התאריך שבו הם החלו בניהול משק בית משותף. 

בנוסף, המצהירים נדרשים לפרט את כתובת המגורים המשותפת שלהם. 

בני הזוג נדרשים להצהיר כי הם ידועים בציבור וכי ידוע להם שמשרד הבינוי והשיכון עורך מעת לעת בדיקות לצורך אימות הנתונים שדיווחו בתצהיר החיים המשותפים. 

לצורך אימות טופס הצהרה של ידועים בציבור בפני עורך דין, יש להציג לעורך הדין תעודת זהות או כל תעודה רשמית אחרת כגון רישיון נהיגה או דרכון בתוקף. 

דוגמא לטופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור(2021):

 https://www.gov.il/BlobFolder/guide/yeduim_betzibur/he/documents_tfasim_sb017.pdf

 

הצהרה לזוגות לא נשואים

 
כדי שבני זוג שהם ידועים בציבור יוכלו לקבל זכויות שונות הקשורות בין היתר למענקי דיור או זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, עליהם למלא טופס הצהרה/תצהיר בו הם מצהירים על הזוגיות שלהם ללא נישואין. 

באילו מקרים נדרשת הצהרת זוגות לא נשואים?

 זוגות נשואים כדת משה וישראל:
גם במקרים של זוגות הנשואים כדת משה וישראל ישנם מצבים שבהם יידרשו אותם זוגות להמציא הצהרה כתובה, המאשרת שהם ידועים בציבור, אחרת ייגרמו להם עיכובים בפרוצדורות וזכויות המגיעות להם.

 הצהרה של זוגות לא נשואים לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מכיר בידועים בציבור כזוג נשוי בכל הקשור לזכויות ולחובות החלים עליהם, ולפיכך ועל מנת לממש את הזכויות המגיעות מהמוסד לביטוח לאומי (כגון קבלת קצבת שארים), על בני הזוג לחתום על הצהרת בני זוג לא נשואים. 

הצהרה לצורך מגורים

הצהרת זוגות לא נשואים נעשית גם לצורך לצורך זכאות למגורים במעונות האוניברסיטה ולחלופין, לצורך קבלת זכויות וסיוע ממשרד הבינוי והשיכון, כאמור לעיל. 

הצהרת זוגות לא נשואים במסגרת הסכם לחיים משותפים

הצהרה אודות ניהול חיים משותפים אפשר לכלול גם בהסכם לחיים שעושים בני זוג ידועים בציבור, ניתן לכלול הצהרה אודות ניהול חיים משותפים והצהרת זוגיות ללא נישואין. במסגרת ההצהרה, יצהירו בני הזוג שהם מנהלים משק בית משותף, ועל חשבונות משותפים ומגורים משותפים.   

להלן דוגמא להסכם חיים משותפים:

  אנו החתומים מטה -

............, ת"ז ...............,שתיקרא להלן: "האישה"

ו-................ת"ז ..............,שיקרא להלן: "הגבר",

מרצוננו החופשי, לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים ומסכימים בזאת כדלקמן:

  1. הננו נותנים תצהירינו זה לצורך הגשתו ל..................
  2. אנו מצהירים כי אנו מנהלים חיי אישות משנת ................
  3. אנו מצהירים כי איננו נשואים לבני זוג אחרים
  4. אנו מתגוררים יחדיו בדירה ברחוב ............,מתחלקים בהוצאות אחזקתה השוטפות באופן שווה, ומנהלים יחדיו משק בית משותף לכל דבר ועניין.
  5. הגבר והאישה מצהירים כי הסכם זה לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, למי מן הצדדים לו.
  6. הננו מצהירים כי זהו שמינו, זוהי חתימתנו ותוכן תצהירנו לעיל אמת.

 

 ולראיה באנו על החתום, בתל אביב: ............................

 

היום: ___________

 

 אני הח"מ, אודרי שמש רביע עו"ד מ.ר. 41061  מאשרת בזה כי ביום _______ הופיעו בפניי ...............ת.ז. ............... ו-............... ת.ז. ............... וחתמו בפני על הצהרתם דלעיל לאחר שהזהרתי אותם כי עליהם להצהיר את האמת ושאם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק.

 

__________________

אודרי שמש רביע, עו"ד

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר ידועים בציבור או תצהיר חיים משותפים או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: