Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

תצהיר על ניתוק קשר מההורים   

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר לסיוע במלגה-תצהיר ניתוק מההורים או כל מסמך אחר בכל רחבי הארץ, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

תצהיר על ניתוק קשר מההורים

 

מהו תצהיר ניתוק קשר מהורה, נועד על מנת לקבל סיוע במלגה.

במסגרת מבחני תמיכה וסיוע בהשתתפות בשכר הלימוד, יש לצרף לצרף תצהיר "ניתוק מהורים" המעיד כי אינך בקשר עם האב ו/או עם האם מאז שנה מסויימת.

אימות התצהיר והחתימה עליו נעשים למול עורך הדין אשר מזהה את החותם/המצהיר באמצעות תעודה מזהה ועדכנית ומאשר את חתימת המצהיר.

 

דוגמא לתצהיר לצרכי בקשה לסיוע מעונות ו/או קבלת מלגה (תצהיר ניתוק):

https://aid.web.technion.ac.il/files/2018/10/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94.pdf

 

דוגמא להצהרה לצרכי בקשה לסיוע מעונות ו/או קבלת מלגה(הצהרת ניתוק):

אני הח"מ______________________ נושא/ת ת"ז מס' _________________________

מצהיר/ה בזה, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי באם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה

לעונשים הקבועים בחוק, כדלקמן:

הנני לומד/ת התקבלתי ללימודים ב___________ לתואר

שנה_____________ בפקולטה____________________.

הנני נותנ/ת תצהיר זה בתמיכה לבקשתי לקבלת סיוע למעונות ו/או למלגות המצ"ב

ומהווה חלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

הנני מצהיר בזה כי מאז ___________________ נותק לחלוטין הקשר ביני לבין

אבי/אמי/הורי ואין בינינו כל קשר – לא אישי, לא חברתי ולא כלכלי

וכן אינני מקבל/ת מהורי או מאחד מהם כל סיוע כלכלי.

ידוע לי כי באם יאושר לי סיוע ו/או מלגה יהא זה, בין השאר, על סמך הצהרתי זו ולפיכך

הנני מתחייב/ת להודיע _____________ באמצעות לשכת דיקן הסטודנטים מיד עם חידוש הקשר

עם הורי ו/או קבלת סיוע כלכלי כלשהו מהם.

 

אני מאשר/ת כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

 

ולראייה באתי על החתום היום __________________

                                                                                     ___________________                                                                                                            

          חתימה                                                                                                                 

 

 אני _________________ עו"ד בעל רישיון מס' _____________/ רשם בית משפט

מאשר בזה כי ביום _________________ ניצב/ה בפני ה"ה________________________

שזהה/תה עצמו/ה ע"י ת"ז____________ וחתם/ה על הצהרה זו, לאחר שהזהרתי אותו/אותה

כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי באם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

הקבועים בחוק.

 

________________________________________                                                                    

                                                                           
              חותמת + חתימת עו"ד / רשם בית משפט    

 

להצעת מחיר לחתימת עורך דין על תצהיר הורים יחידים או כל מסמך אחר, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 


להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: