Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

ביטול פסק דין על ידי עורך דין מוסמך- לפרטים: 050-8684663

משרדנו בעל מומחיות רבת שנים ובעל הצלחות מרודות בביטול פסקי דין שניתנו עקב אי הגשת כתב הגנה ו/או אי התייצבות לדיון. ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לביטול פסק דין, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

ביטול פסק דין על ידי עורך דין מוסמך- לפרטים: 050-8684663

ביום 1.1.2021 נכנסו לתוקף התקנות החדשות של סדר הדין האזרחי, כך שהתקנה הרלוונטית שיש להתבסס עליה בעת הגשת הבקשה לביטול פסק הדין הינה תקנה  131 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 , הקובעת כדלקמן:      

ביטול החלטה לפי צד אחד

"נתן בית המשפט החלטה לפי צד אחד והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט לבטלה, בתנאים שייראו לו..."

בהתאם לפסיקות בית המשפט הרבות, פסק דין במעמד צד אחד ניתן לרוב בשני המקרים הבאים:

  • הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד.

  • הנתבע לא התייצב לדיון בבית המשפט.

 ביטול פסק דין מתוך חובת הצדק- ביטול פסק דין כאשר כתב התביעה או ההזמנה לדיון לא הומצאו לנתבע

כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד פגום בשל העובדה שהפגם נובע מהסיבה שכתב התביעה לא הומצא לנתבע כדין ו/או ההזמנה לדיון לא נמסרה לנתבע כדין, סיכוי גבוה מאוד שפסק הדין יבוטל על ידי בית המשפט מבלי להתייחס כלל ועיקר למשקל טענות ההגנה העומדות לטובת הנתבע.

כלומר, הנתבע רשאי לבקש את ביטולו של פסק הדין "מתוך חובת הצדק". בדומה לכך נפסק בבר"ע (ת"א) 2411/02 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מיכאלי, דינים מחוזי, לג(8) 868:

"נכונה הטענה כי כאשר ניתן פסק דין שלא בפני הנתבע, כשלא הוכח שהנתבע אומנם הוזמן כדין, חייב בית המשפט לבטל פסק דין שכזה מתוך חובת הצדק, ואין לו בכגון דא כל שיקול דעת".

אם כן, במקרה בו ניתן כנגד הנתבע פסק דין שנפל בו פגם כאמור, יש לפעול בהתאם לתקנה  131 לתקנות סדר הדין ולהגיש בתוך 30 יום בקשה לביטול פסק הדין בצירוף הראיות כי כתב התביעה ו/או הזימון לדיון לא נמסרו לו כדין ועם אישור מסירה. לבקשה זו יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין.

משרדנו מתמחה בהגשת בקשות רבות לביטול פסק דין שנפל בהם פגם, ויש באמתחתנו הצלחות רבות בבקשות אלה.

 ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד על פי שיקול דעתו של בית משפט

כאמור, האפשרות השניה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד מתייחסת למקרים בהם ניתן פסק דין כנגד נתבע כאשר הוא לא התייצב לדיון מחמת רשלנות או טעות ולחילופין כאשר הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי למרות העובדה כי כתב התביעה נמסר לו כדין.

במקרים כאלו, בית המשפט יבחן שתי שאלות עיקריות במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין:

האחת: סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן.

 והשניה: סיכויי הצלחת המבקשת אם יבוטל פסק הדין.

(ע”א 5000/92 יהושע בן ציון נ’ אוריאל גורני, פ”ד מח(1) 830, עמודים 835-836 ).

ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, קטן המשקל שיש לייחס לתשובה האחרת.

 סיבת מחדלו של המבקש לאור כך שלא הגיע לדיון ו/או לא הגיש כתב הגנה במועד:

בית המשפט יטה פחות לבטל את פסק הדין במקרים בהם יתברר כי המדובר בזלזול מופגן של המבקש בתקנות.כך לצורך העניין במקרה בו הנתבע קיבל את הזיון לדיון ו/א את כתב התביעה ובחר ביודעין שלא להתייצב או להגיש כתב הגנה.

לפיכך, אם יסתבר שההימנעות מלהתגונן במועד  נגרמה בשל זלזול בהליך ובבעל הדין שכנגד, בית המשפט יהיה רשאי לפסוק כנגד הנתבע תשלום הוצאות ואף לדחות את הבקשה שלהנתבע מבלי לבחון את סיכויי ההגנה של הנתבע.

 לנוחיותכם, להלן קישור לדוגמא לבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגשת כתב הגנה:

https://www.audreylaw.co.il/index.php/en/2020-02-16-17-04-22/2020-02-11-12-20-53.html

 סיכויי הצלחת המבקש באם יבוטל פסק הדין הינם גבוהים ביותר:

על מבקש ביטול פסק הדין לעמוד בנטל ההוכחה שנקבע בפסיקה לפיו עליו להביא אך ראיה לכאורה המוכיחה כי יש לו סיכוי לזכות במשפט.

לעניין זה יפים דברי המלומד ד"ר י. זוסמן, בספרו "סדרי הדין האזרחי" מהדורה שביעית בעמ' 738 כדלקמן:

"הלכה פסוקה היא, כי פסק דין כזה, שניתן כהלכה, לא יבוטל על פי בקשת הנתבע, אלא אם כן יש בידו להראות, שתצמח לו תועלת מהביטול, היינו, שיש לו סיכוי לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין והוא יורשה להתגונן. אך אין דורשים, כמובן, מהנתבע יותר מאשר ראיה לכאורה לכך".

שיקול נוסף בהחלטת בית המשפט: זכות הגישה החוקתית לערכאות

אחד השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד הינה גם המעמד החוקתי שהוקנה בשנים האחרונות לזכות הגישה לערכאות.

זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתית במשפט הישראלי. לפני חקיקת חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב - 1992 (להלן - " חוק היסוד"), הכיר בית - המשפט העליון, בשורה של פסקי - דין, בזכות זו, כזכות - יסוד, "שאינה כתובה על ספר", במשפט המדינה, הפרטי הציבורי. (בג"צ 1358/91 ארשיד ואח' נ. שר המשטרה ואח', פ"ד מה(2),747,ב"ש 678/82 טייר נ. מ"י, לו (3)386 ,ע"א 183/75 אלון נ. מ"י ואח', פ"ד כט(2)124בג"צ 910/86 רסלר ואח' נ. שר הבטחון, פ"ד מב(2)   441 ; רע"א

לאחר חקיקת חוק היסוד, וחרף העובדה שאין הוראה חוקתית ישירה ומפורשת הקובעת את זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית, הכירה הפסיקה בזכות זו, כזכות חוקתית, הגם שאין אחידות דעים לעניין מקורה המשפטי. (ע"א 733/95 ארפל אלומיניום בע"מ נ. קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3),577 , ע"א 3833/93 לוין נ. לוין ואח', פ"ד מח(2)  ,862 

תוך כמה זמן יש להגיש את הבקשה לביטול פסק דין?

כאשר ניתן פסק דין במעמד צד אחד יש אפשרות בפני הנתבע שנגדו נתן פסק הדין לבקש את ביטולו בתוך 30 ימים מיום שפסק הדין הומצא לו.

מה ניתן לעשות כאשר המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין עבר? האם ניתן לעצור הליכי הוצאה לפועל שהחלו בעקבות פסק דין שניתן במעמד צד אחד?

ניתן להגיש את הבקשה לביטול פסק דין גם במקרה בו חלפו 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לנתבע וגם במקרה בו אף החלו הליכים למימוש פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל. במקרה כזה יש להגיש לבקשה לביטול פסק דין גם בקשה מיוחדת להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין .ובקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

יש לצרף לבקשות אלה תצהיר ערוך כדין ומאושר ומאומת על ידי עורך דין.

במקרה מעין זה, בית המשפט ידון ראשית בבקשה להארכת המועד ורק לאחר מכן ידון בבקשה לביטול פסק הדי. 

במידה ובית המשפט יחליט להאריך את המועד להגשת הבקשה להארכת המועד, עליו לעשות זאת "מטעמים מיוחדים שיירשמו", דהיינו: דרושות סיבות ונימוקים מיוחדים לצורך קבלת הבקשה להארכת המועד.

לאחר שתינתן הארכת המועד ידון בית המשפט בבקשה לביטול פסק הדין ובמידה ויבטלו, ידון לאחר מכן בבקשה לעיכוב הליכי הביצוע בתיק ההוצאה לפועל.

בית המשפט יכול לחייב את הנתבע (מבקש ביטול פסק הדין) בהוצאות משפט שאותן יהיה עליו לשלם לתובע.

בית המשפט אף רשאי להתנות את ביטול פסק הדין בתשלום ההוצאות (כלומר, אם הנתבע לא ישלם את ההוצאות, פסק הדין כלל לא יבוטל).

חשוב מאוד להדגיש כי רצוי מאוד להגיש את הבקשה לביטול פסק הדין ע"י עורך דין מנוסה בתחום אשר יערוך את הבקשה בתצהיר כדין, שכן אחרת קיים סיכוי בית המשפט לא ייעתר לדון בבקשת הביטול.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת הצעת מחיר הוגנת בגין הגשת בקשה לביטול פסק דין, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 


תגיות:

 בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה במעמד צד אחד (הליך)

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

ביטול פסק דין בהוצאה לפועל

ביטול פסק דין בהסכמה

תגובה בבקשה לביטול פסק דין