Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

אימות תצהירים והגשת ערעורים בבקשה לקבלת  "קוד" ממשרד הבריאות

אימות תצהירים והגשת ערעורים בבקשה לקבלת  "קוד" ממשרד הבריאות

 

משרדנו מסייע רבות ומלווה את בני משפחתו של המטופל לצורך קבלת ה "קוד" משרד הבריאות לרבות מתן ייעוץ משפטי ומעשי שוטף והגשת ערעורים על החלטות משרד הבריאות בכל לשכות הבריאות בארץ.

ליצירת קשר, הנכם מוזמנים לשלוח לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

אשפוז חולים סיעודיים ותשושי נפש כלול בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994 (להלן: "החוק"), כאשר התוספת השלישית לחוק מפרטת את שירותי הבריאות שבאחריות משרד הבריאות.

בסעיף 2 לתוספת השלישית נקבע כי שירותי אשפוז הינם באחריות המדינה ובכפוף לנהלי משרד הבריאות, וכי שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.

ביום 21 במרץ 2018 הוציא משרד הבריאות נוהל מעודכן באשר למימון האשפוז הסיעודי לחולים סיעודיים ותשושי נפש .נוהל מעודכן זה כולל את תנאי השתתפות המטופל ובני משפחתו בעלות האשפוז הסיעודי ואת ההוראות ביחס לגביית ההשתתפות העצמית מהמטופלים ובני משפחתם.

להלן קישור לנוסח המעודכן של החוזר מנהל כללי- נוהל מימון האשפוז הסיעודי לחולים סיעודיים תשושי נפש באמצעות משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/hozer/MK08_2018.pdf

מהו ה"קוד" של משרד הבריאות?

הקוד הוא מסמך שמהווה אישור מטעם משרד הבריאות לסיוע במימון האשפוז הסיעודי של החולה. הקוד מונפק, כאמור, על בסיס של זכאות כלכלית ובמידה ויש מקום פנוי ("תקן מיטה") באחד המוסדות המוכרים ע"י משרד הבריאות. את הבקשה לאשפוז הסיעודי יכול להגיש כל אחד מבני משפחתו של החולה וכן קופות החולים, שירותי הרווחה ובתי החולים.

כיצד חלה ההשתתפות העצמית ועל מי מבני המשפחה?

בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופל ושל בני משפחתו יילקח ו בחשבון הכנסות המטופל ומשפחתו לפי הסדר המפורט להלן והקדימות תעשה לפי הסדר הבא.:

הכנסות שוטפות של המטופל ושל בן/בת זוגו.

הכנסות שוטפות מנכסי מקרקעין של המטופל ו/או של בן/בת הזוג.

נכסים כספיים של המטופל או של בן/בת זוגו.

הכנסות שוטפות של בנים/בנות בגירים של המטופל.

קישור לטפסים והמסמכים שיש להגיש לצורך קבלת הקוד:

לצורך קביעת גובה ההשתתפות במימון האשפוז הסיעוד על בני המשפחה להגיש בקשת פנייה לאשפוז סיעודי, שאלונים, וכתבי התחייבות. במסגרת השאלונים, על בני המשפחה להצהיר על פרטים אישיים לרבות הכנסותיהם.

משרדנו הינו משרד עורכי דין המוסמך לאמת ולאשר את התצהירים של בני המשפחה במסגרת המסמכים שיש להגיש לצורך קבלת הקוד ובאפשרותנו להגיע עד לבית הלקוח.

לנוחיותכם קישור ובו טפסים ראשונים לקבלת קוד משרד הבריאות :

https://www.health.gov.il/Services/forms_Audience/Pages/form_public.aspx

ליצירת קשר, הנכם מוזמנים לשלוח לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: