Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

עורך דין לניסוח וכתיבת חוזה שכירות בהתאם לתיקון החדש בחוק

עורכת הדין אודרי שמש רביע בעלת מומחיות רבת שנים בייצוג משכירים ובעלי דירות בכל רחבי הארץ ומעניקה מזה שנים רבות ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

אם אתם מעוניינים בקבלת ייעוץ משפטי, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבל הצעת מחיר הוגנת בגין פגישת ייעוץ משפטי, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  

התקשרו למשרדנו  050-8684663

עורך דין לניסוח וכתיבת חוזה שכירות בהתאם לתיקון החדש בחוק 

מעוניין/נת לערוך הסכם שכירות מקיף שיגן על זכויותיך בהתאם לתיקון החדש בחוק (חוק שכירות הוגנת)?

האם הדייר הפר את חוזה השכירות?

האם קיים ויכוח מי צריך לשאת בעלויות התיקונים בדירה?

האם אתם זקוקים לייעוץ בענייני שכירויות?

משרדנו מעניק שירותים כוללים בכל תחום דיני השכירויות, לרבות הפרת חוזה שכירות, עריכה וניסוח של הסכם שכירות, בדיקת חוזה עובר להשכרת הדירה, השבת ערבויות, מימוש ערבויות וביטחונות(צי'ק ביטחון, ערבות בנקאית, שטר חוב ועוד) , הגשת תביעה לפינוי, סכסוכי שכנים,הכנת תביעות קטנות, מכתב התראה לשוכר, מכתב התראה למשכיר, זכויות שוכר בדירה ועוד ועוד

משרדנו בעל מומחיות רבת שנים בתחום דיני השכירויות ומעניק מזה שנים רבות ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

עורכת דין אודרי שמש רביע משמשת מזה כעשר שנים יועצת משפטית בעיריית תל אביב (בבית הצעירים במזא"ה 9 ) ובעיריית רמת גן המהווים מוקד מידע וייעוץ, ופועלים לקידום שכירות הוגנת בין שוכרים ובעלי דירות בעיר.

זאת ועוד, עורכת הדין אודרי שמש לקחה חלק בהכנת החוזה המומלץ שהוכן על ידי עיריית תל אביב.

להלן קישור לחוזה השכירות המומלץ ( חוזה שכירות סטנדרטי):

https://www.tel-aviv.gov.il/Forms/חוזה%20שכירות%20מומלץ.pdf

 הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ואנו נשמח לייעץ לכם באופן מקצועי תוך מתן שירות אדיב.

 

מדוע חשוב לערוך ולנסח חוזה שכירות אצל עורך דין מקצועי?

לא רבים יודעים או מודעים לכך שבשנת 2019 נכנס לתוקף חוק שכירות הוגנת (תיקון לחוק השכירות והשאילה) ונעשו בו שינויים משמעותיים המשפיעים באופן ישיר על יחסי השוכר- משכיר.

לא אחת בעלי דירות שלא עמדו בתנאי התיקון לחוק שכירות הוגנת מצאו עצמם חשופים לתביעות בבתי המשפט, דבר שגרם להם לנזקים כספיים גדולים.

לפיכך, חשוב מאוד ואף הכרחי לערוך ולנסח חוזה שכירות אצ עורך דין הבקיא בדיני שכירויות ואשר יש לו ניסיון והמלצות רבות בתחום.

 

להלן נביא לפניכם מאמר קצר בדבר חלק מהשינויים שבוצעו בחוק ואשר משפיעים באופן ישיר על ניסוח וכתיבת חוזה שכירות:

 חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 (להלן: "החוק") אשר אושר בכנסת השביעית, עוסק, בין היתר, בהסדרתם של הסכמי שכירות ויחסי השוכר והמשכיר.

בספטמבר  2017 נכנס לתוקף התיקון לחוק, המכונה "חוק שכירות הוגנת 2017", .

השינויים הבולטים בחוק השכירות החדש נוגעים לנושאים כמו הגדרת 'דירה ראויה למגורים', אחריות לתיקון פגמים וליקויים, הגבלת גובה הערבות, מגבלות על מימוש הבטוחות, הארכות חוזה וסיום מוקדם של החוזה ועוד.

להלן נסקור מספר דוגמאות המביאים לידי ביטוי את השינוי המהותי שיצר התיקון בחוק:

מהי דירה ראויה למגורים:

סעיף 25 ו' לחוק קובע כי משכיר דירה למגורים חייב למסור לשוכר דירה כשהיא ראויה למגורים. לפיכך, אם המשכיר מסר את הדירה לשוכר כשהיא אינה ראויה למגורים, הוא מפר את החוזה, אפילו אם בחוזה נקבע אחרת.

אם כן, מהי דירה ראויה למגורים?

מי שמשכיר דירה למגורים חייב למסור אותה כשהיא ראויה למגורים, כלומר כשהיא עונה על כל התנאים הבאים:

  1. קיימת מערכת ניקוז, כולל מערכת לסילוק סדיר של שפכים.
  2. קימת מערכת חשמל ותאורה.
  3. יש בה פתחי אוורור ותאורה טבעית וכן דלתות וחלונות לסגירת פתחים אלה, ובכלל זה דלת כניסה ראשית ננעלת.
  4. קיימת מערכת להספקת מי שתייה.
  5. קיימת מחיצה בין השירותים ובין הדירה.
  6. אין בה סיכון בלתי-סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

 הגבלת גובה הערבות:

ערובה נועדה להבטיח את חיובי השוכר על-פי חוזה השכירות, והמשכיר יכול לבקש מהשוכר כמה ערובות.

סעיף 25 י' לחוק, מגביל את גובה הסכום המצטבר של הערובות שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר. החוק קובע שאם המשכיר מבקש מהשוכר ערובה שכרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר (למשל, ערבות בנקאית או מזומן), הגובה המצטבר של הערובות לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:

    • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
    • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).

הלכה למעשה, אם נחתם חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 4,000 ש"ח לחודש, הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא סכום השווה לפי 3 מדמי השכירות לחודש: קרי, 12,000 ₪

מימוש הערובות והבטוחות יבוצע במקרים בהם השוכר לא שילם את דמי השכירות במועדים המוגדרים בהסכם, אי תשלום החשבונות השוטפים (מים, חשמל, ארנונה, ועד בית, גז וכו'), אי תיקון ליקויים שהשוכר אחראי לתקנם (לרוב בעקבות שימוש לא סביר בנכס), ואי פינוי הנכס במועד שנקבע. 

באלו תנאים יכול משכיר לממש את הערובות והבטחונות? מה לעשות כשבעל הדירה/ משכיר מסרב להשיב לשוכר את הערובות/ צ'ק ביטחון/ פיקדון?

 סעיף 25 י' לחוק השכירות והשאילה (תיקון חוק שכירות הוגנת) קובע האת המקרים שבהם משכיר דירה למגורים רשאי לממש ערובה שנתן לו השוכר, ואת הסכומים שהוא רשאי לממש בכל אחד מהמקרים:

(1)  השוכר לא שילם את דמי השכירות במועד הקבוע בחוזה השכירות – ניתן לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי תנאי החוזה.

(2)  השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתיקונם על פי חוק , כאשר לדוגמא השוכר פעל ברשלנות או בזדון ו/או לא תיקן ליקויים קלי ערך. המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון.

(3)  השוכר לא שילם את התשלומים השוטפים שהוא חב בהם לפי החוק. כגון: תשלום ארנונה, חשמל, מים ועד בית ועוד. המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התשלומים השוטפים שלא שולמו.

(4)  השוכר לא פינה את הדירה המושכרת בתום תקופת השכירות – המימוש יהיה בסכום בהתאם לתנאי החוזה.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ועניין ולקבל מענה מהיר, אדיב ומקצועי.