Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

עורך דין לייפוי כוח מתמשך בתל אביב

 עו"ד אודרי שמש רביע בעלת ניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשך והיא נמנית על עורכי הדין הראשונים שהוסמכו לעריכת ייפוי כח מתמשך. כתוצאה מכך, עורכת הדין אודרי שמש רביע צברה ניסיון וידע רב אשר מקנה ללקוחותיה את השקט הנפשי ואת הידיעה שהם בידיים טובות.

עו"ד אודרי שמש רביע מתמחה בהכנת ייפוי כח מתמשך בפריסה ארצית ומלווה את תהליך הגשת המסמך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון, תוך מתן ייעוץ מקצועי ומשפטי מקיף.

 ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

עורך דין לייפוי כוח מתמשך בתל אביב

מהו ייפוי כוח מתמשך?

תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

המדובר מסמך משפטי המופקד אצל האפוטרופוס הכללי ומאפשר לכל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה לבחור ולהחליט מי יהיה האדם או האנשים שייכנסו בנעליו וידאגו לזכויותיו הבריאותיות, הכלכליות והאישיות, אם וכאשר הוא לא יהיה מסוגל לעשות כן.

הסדרתו של ייפוי הכח המתמשך היא זכותו וחובתו של כל אדם המעוניין בשקט נפשי ואיכות חיים מטיבה בעת הזיקנה או במקרים בהם חס וחלילה יהפוך לחולה סיעודי (בעקבות תאונה או מחלה) ולא יוכל לקבל החלטות ו/או לנהל את ענייניו.

הסבר לגבי סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכח המתמשך:

כאמור לעיל, ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים, רפואיים ואישיים.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעו מתן סמכות למיופה הכוח לקבל החלטות ולבצע פעולות בכל הנוגע לנכסים, לכספים ולהתחייבויות של מייפה הכח, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות ועוד.

כך לצורך הדוגמא, מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי הממונה ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

בנוסף, מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי ו/או עתיד להתקבל ממקורות שונים (כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') ולסמכות מיופה הכוח לקבלו/לנהלו ומה השימוש שקצוי שייעשה בו.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעו מתן סמכות לממונה לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים לרבות העניינים הרפואיים, כך לצורך העניין לדאוג לרווחת חיוו של מייפה הכח לרבות בסיפוק צרכיו היומיומיים (מזון, ביגוד, אסתטיקה ועוד), בשמירה על אורח חייו התרבותי ו/או הדתי, בהבאתו של מייפה הכח לחוגים ומועדונים, מעקביים רפואיים שגרתיים, הבאתו לרופאים הספציפיים שמטפלים בו ועוד.

בנוסף, מייפה הכח יכול לקבוע במסגרת ענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד ולדיור מוגן מסויים.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים – מייפה הכוח יכול לקבוע במסגרת ענייניו הרפואיים את סוג ו/או זהות הרופאים המטפלים המועדפים. בעניינים מסוימים מייפה הכח יכול להסמיך את הממונה לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של מיופה הכח. במקרה שכזה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו על הסמכה כאמור.

מהם השיקולים העיקריים שיש להפעיל בבחירת זהות מיופה הכח?

בחירה במיופה הכח צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים ענייניים.

כך לצורך העניין, חשוב לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה דיה, האם מיופה הכוח מכיר אותך, מכיר את רצונותייך ובחירותייך, האם אתה סמוך ובטוח שהוא יפעל לטובתך, האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו, האם יתאפשר לו לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

יש צורך לקבל את הסכמתו המלאה של  מיופה הכח לשמש בתפקידו זה ובתוך כך עליו לחתום על ייפוי הכח המתמשך מול עורך הדין שערך את המסמך.

ניתן להסמיך מספר מיופי כח וכן למנות מיופה כח חליפי-

ניתן למנות מיופה כח אחד ויותר כך שאין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. כך לדוגמא,  ניתן לקבוע כי מיופה כח אחד שמבין בתחום הרפואי (רופא/אח וכו') יהיה אחראי לעניינים רפואיים  ואילו מיופה כח אחר ידאג לעניינים רכושיים. ניתן לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם. יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שהם יוכלו לגבות אחד את השני במידת הצורך.

מיופה כח חליפי: כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו מכל סיבה שהיא אנו ממליצים למנות גם מיופה כח חליפי.

תפקידו של מיופה הכח - הסמכויות והחובות המוטלות עליו:

סמכויות לקבל החלטות בהתאם לייפוי הכח המתמשך: מיופה כוח מוסמך לקבל בשמו של מייפה הכח כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן היה מייפה הכח  מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מיפה הכח בייפוי הכוח המתמשך.

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכח המתמשך: פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך. המשמעות היא שאם אין התייחסות מפורשת אליהן בייפוי הכוח, מיופה הכוח לא יוכל לבצע אותן ללא אישור של בית המשפט. כך לצורך הדוגמא: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים.

פעולות של מיופה הכוח המחייבות אישור של בית המשפט:

ישנן פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמו של מייפה הכח. להלן יובאו דוגמאות של פעולות אלה:

פעולות במקרקעין(המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין).

מתן תרומה או הלוואה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.

מתן ערבות.

פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ש"ח אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ש"ח אם לא ניתנה הסמכה.

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), כך למשל, משיכת כספים שלא במועדים ושהחוק מאשר ועוד ועוד.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך., שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

מנגנוני פיקוח: האם ניתן לחייב את מיופה הכח לדווח על פעולותיו?

דיווח לאדם מיודע

מייפ הכוח רשאי לבחור אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

על מייפה הכוח לציין בייפוי הכוח המתמשך שם של אדם אחד או יותר (אדם מיודע), שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות או פעולות שביצע בנושאים שייפוי הכוח עוסק בהם. מייפה הכח רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

דיווח לאפוטרופוס הכללי

מייפה הכוח (הממנה) רשאי לבחור גם בהטלת פיקוח של האפוטרופוס הכללי על מיופה הכוח מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

על מייפה כח שבחר זאת בייפוי הכוח המתמשך להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח.

במקרה זה, מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף יחולו על מיופה הכוח חובות הדיווח שחלות על אפוטרופוסים.

מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

לרוב ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר מייפה הכח לא יהיה מסוגל עוד להבין בדבר, כלומר, לא יהיה בעל מסוגלות להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח  המתמשך(אישיים/רפואיים/רכושיים).

במידה לא נקבעו תנאים בייפוי כוח באשר לכניסתו לתוקף, על מיופה הכח (הממונה) להודיע ל"מיודע" כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף ואז למסור הצהרה על כך לאפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעת מומחה, אם ישנה כזו . ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יאשר זאת.

מתי ייפוי הכח המתמשך יפקע? באלו מקרים יהיה ניתן לבטל את ייפוי הכח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

א. תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש. למשל, מייפה הכח קבע שבמועד מסויים יפקע התוקף.

ב. מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטרו.

ג. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים (למשל איבד את כשרותו או החליט שאינו מעוניין יותר לשמש כמיופה
   כח).

ד. מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ודללו את רישיונו.

ה.מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.

ו. במקרה של גירושין בין מייפה הכח למיופה הכוח- למעט במקרים בהם נקבע אחרת בייפוי כוח המתמשך. כלל דומה יחול גם במקרה של ידוע 
   בציבור של מייפה הכח אשר חדל לנהל עמו משק בית משותף.

ביטול ייפוי הכח המתמשך:

מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא כל עוד הוא לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכח עצמו וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף.

במידה וייפוי הכח נכנס לתוקף, יכול מייפה הכח וקרוביו לפנות בבקשה לביטולו בבית המשפט וזאת במקרה בו מתקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכח (הממונה) או לנסיבות בהן נערך ייפוי הכח.

האם אפשר לשנות את ייפוי הכח לאחר הפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי?

במידה ובמהלך הזמן יחולו שינויים בפרטים הטכניים שנמסרו בייפוי הכח המתמשך , כגון: בכתובת המגורים ובפרטי ההתקשרות, ניתן יהיה לעדכן פרטים אלה באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי .

במקרה שמייפה הכח יחפוץ לשנות את ההנחיות המהותיות, גכון להחליף את מיופה הכוח באדם אחר, הרי שיהא צורך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.

ייפוי כח מתמשך מחיר:

מכיוון שמשרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב או מומלץ לצרכן, הרי שכל עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך יכול לדרוש שכר טרחה כראות עיניו.

לרוב, טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך נע בין 2,500 ₪ +מע"מ  ועד ל 8,000 ₪ + מע"מ, כאשר המחיר עולה ככל שהמורכבות של ייפוי הכח המתמשך גדלה.

בנסיבות אלה, חשוב מאוד לשים דגש על רמת המקצועיות, הידע והניסיון של עורך הדין במטרה שהוא יוכל לנסח את ייפוי הכח המתמשך באופן מפורט ומקיף, המביא לידי ביטוי את רצונותיו של הלקוח באופן המדוייק ביותר.

ליצירת קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת ייפוי כח מתמשך., שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

הוראות החוק הרלוונטיות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), תשע"ז-2017.