Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

השכן מאיים עליך? צו הרחקה מיידי יסיר את האיום 

עורכת הדין אודרי שמש רביע הינה מומחית בהוצאת צווי הרחקה וייצגה באין ספור הליכים משפטיים להוצאת צו הרחקה לשכן.

עורכת דין אודרי שמש רביע בקיאה באופן מוחלט ומלא בחוק למניעת הטרדה מאיימת ובעלת הצלחות רבות בתחום, והכל תוך מתן דגש להיבטים הרגשיים שבאים לידי ביטוי בהליך למניעת הטרדה מאיימת ותוך מתן ליווי ברגישות ובמקצועיות.

לקבלת הצעת מחיר להגשת צו הרחקה לשכנים, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  סודיות מלאה מובטחת!

השכן מאיים עליך? צו הרחקה מיידי יסיר את האיום 

האם השכן נוהג כלפיך באלימות מילולית או פיזית? האם השכן מאיים עלייך? האם השכן פגע ברכוש שלך? האם השכן מטריד ומציק?

לעיתים יחסי שכנות מתקלקלים ונוצרים סכסוכים בין שכנים המובילים למטרד של ממש המחייבים אותנו להגן על עצמנו עד כדי צורך לקבלת צו הרחקה.

האם המקרה שלך מצדיק הגשת בקשה לצו הרחקה?

לרוב הלקוחות שמגיעים למשרדנו לצורך הוצאת צו הרחקה כנגד שכן מעידים כי הסיבות הנפוצות לסכסוכי שכנים נובעות בין היתר בשל:

א. אלימות מילולית

ב. אלימות פיזית

ג. בילוש והתחקות אחר השכן ולעיתם אף מציצנות(התקנת מצלמה נסתרת או גלויה)

ד. סכסוך על חניה משותפת

ה. פלישה לשטח המשותף

ו. פגיעה ברכוש המשותף

ז. פגיעה בפרטיות

ח. הטרדה מינית

מה ניתן לעשות כאשר השכן מטריד אותי?

אם שכן מתנהג כלפיכם באחת ההתנהגויות שציינו לעיל, עומדות בפניכם מספר אפשרויות שבהם הנכם יכולים לנקוט:

א. הגשת בקשה לבית המשפט להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת. חשוב להבין כי כאשר השכן ו/או כל אדם מאיים עלינו ו/או מקלל אותנו ו/או מטריד אותנו ופוגע בשלווה שלנו קמה לנו הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש צו הרחקה נגד אותו אדם בכדי להגן על עצמנו,  וזאת בהתאם לחוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 (להלן: "החוק").

ב. פניה למשטרת ישראל והגשת תלונה.

ג. הגשת קובלנה פלילית פרטית כנגד השכן.

מהי הטרדה מאיימת של שכן?

סעיף 2(א) לחוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 (להלן: "החוק") מגדיר מהי הטרדה מאיימת – "הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו".

אלו מקרים יכולים להחשב כהטרדה מאיימת?

סעיף 2(ב) לחוק הטרדה מאיימת מפרט מהם המקרים בהם התנהגות של אדם יכול להוות הטרדה מאיימת:

(1) בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו , או בפגיעה בפרטיותו  בכל דרך אחרת;

(2) בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו;

(3) ביצירת קשר עימו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר;

(4) בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו; 

דוגמאות להגבלות שניתן להטיל על הצד הפוגע במסגרת הצו הרחקה:

לחדול במיידי מלהטריד את המתלונן בכל דרך ובכל מקום – לרבות במקום העבודה/בבניין המגורים/בשטח המשותף ועוד)

לחדול באופן מיידי מלאיים על הנפגע

לחדול מלבלוש או לפגוע בפרטיות בכל דרך

לחדול לאלתר מליצור עם הנפגע קשר כלשהו, בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר לרבות רשתות חברתיות ו/או ניידים ו/או ביישומון הוואטסאפ

ביטול רישיון כלי ירייה המוחזק בידי השכן המטריד

האם נחוץ סיוע של עורך דין בהגשת הבקשה לצו הרחקה?

חשוב מאוד להבין כי בית המשפט יתן צו להטרדה מאיימת(צו הרחקה) רק במידה והוא ישוכנע על סמך הראיות שהובאו בפניו כי אכן מתקיימת "הטרדה מאיימת" כהגדרת החוק.  היות ובכל צו הרחקה יש פגיעה לא מעטה בחירות האדם וחופש התנועה של השכן הפוגע, הרי שבית המשפט יזהר בטרם יתן צו הרחקה ויאזן באופן מידתי בין הזכויות של הפוגע והנפגע.

יתרה מכך, במידה והבקשה מוגשת בשל סיבות קנטרניות, בית המשפט מוסמך על פי סעיף 9 לפסוק הוצאות כנגד הצד המתלונן.

לצורך החלטה בבקשה של המתלונן רשאי בית המשפט לבקש מסמכים מסויימים, לראות תמונות, הקלטות, וכן לעיתים קרובות יש צורך לחקור עדים, ולנהל משפט ארוך של הצגת ראיות בכדי להגיע לחקר האמת לכן חשוב מאוד להסתייע בעורך דין מומחה בהליך צו הרחקה ולא לגשת לבית המשפט לבד. ליווי משפטי איכותי עשוי להשיג את התוצאה הרצויה.

בית משפט המוסמך לתת צו למניעת הטרדה מאיימת

חוק מניעת הטרדה מאיימת הינו חוק המופעל על ידי בית משפט השלום, בית המשפט לנוער ובית משפט לענייני משפחה. (סעיף 3 לחוק הטרדה מאיימת). סעיף 7 (א) לחוק מניעת הטרדה מאיימת קובע כי:

“בית המשפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או כשהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון.” 

איך מגישים את  הבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת?

על הנפגע למלא טופבבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד ולהגיש אותו לבית משפט שלום או בית משפט מוסמך אחר לפי נסיבות העניין. בבקשה עצמה יש לפרט את פרטי המבקש או הנפגע , ופרטי המשיב או הפוגע. יש לפרט את הנסיבות על פיהן דרוש מתן הצו במעמד צד אחד אם המבקש סבור כי יש מקום למקום לצו שכזה. כמו כן, יש לפרט מהן ההגבלות שבית משפט מתבקש להטיל על הפוגע. 

מתי מתקיים דיון בבקשה להוצאת הצו?

לאחר שמוגשת בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת המשכנעת את בית המשפט, ינתן צו ארעי עד למועד הדיון בבקשה במעמד שני הצדדים.

בהתאם לחוק, על בית המשפט לקייים דיון במעמד שני הצדדים בתוך 7 ימים מעת מתן צו ההרחקה במעמד צד אחד.

מהו תוקפו של צו ההרחקה? 

בית המשפט רשאי להטיל את הצו לפרק זמן של 6 חודשים ובמידת הצורך ניתן להאריך את הצו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.

הפרת צו הרחקה: איזה סנקציות ניתן לנקוט במידה והשכן מפר את צו ההרחקה?

כדאי לדעת כי במידה ומי שהוצא נגדו צו הרחקה מפר אותו, רשאית המשטרה לעצור אותו שכן הדבר מהווה עבירה פלילית. אם כן, ניתן להגיש תלונה למשטרה בגין "הפרת הוראה חוקית" ולדרוש פתיחה בחקירה, ולמשטרה סמכות לעצור את השכן שמפר את הצו אם ההפרה חמורה וחוזרת על עצמה. כמו כן, ישנם מקרים שבהם אף מגישים כתב אישום כנגד השכן שמפר את הצו.

צו הרחקה מחיר: מהי עלות הגשת בקשה לצו הרחקה? האם צריך לשלם אגרת בית משפט בהגשת בקשה לצו הרחקה?

עלויות עורך דין המומחה לצו הגנה, צו הרחקה וצו למניעת אלימות במשפחה משתנות והן נעות ומתחילות  מ-3,000  ₪ +מע"מ  להגשת הבקשה.

האם צריך לשלם אגרת בית משפט בהגשת בקשה לצו הרחקה?

הגשת צו הרחקה/צו הגנה אינו מצריכה תשלום אגרה לבית המשפט.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה/צו הגנה

הליך להוצאת צו הרחקה /צו הגנה מצריך ליווי משפטי איכותי ודיסקרטי! משרדנו בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום זה. לקבלת הצעת מחיר להגשת צו הרחקה, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא:  סודיות מלאה מובטחת!

תגיות:

עורך דין להוצאת צו הרחקה לשכן מטריד או מאיים

מתי אפשר להוציא צו הרחקה

סכסוך עם שכן

סכסוך עם השכנים

סכסוך שכנים

צו הרחקה נגד שכן

הרחקה מהבית

חקירה במשטרה על הפרת צו

צו למניעת הטרדה מאיימת

השכן מאיים

צווי הרחקה בין שכנים

שכן מטריד

מה ההבדל בין צו הגנה לצו הרחקה

צו הרחקה לבגיר

צו הרחקה לשכן

צו הרחקה כנגד השכן

צו הרחקה לשכנה

צו הרחקה כנגד השכנה

כמה זמן לוקח להוציא צו הרחקה?

צו הרחקה משטרתי

צו הרחקה והגנה על הנפגע

עלות צו הרחקה

צו הרחקה מחיר

נסיבות הוצאת צו הרחקה

הוצאת צו הרחקה

הגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת

איך להוציא צו הרחקה לשכן אלים?

קיבלתי צו הרחקה

איך מוציאים צו הרחקה לשכן?

צו הרחקה בעקבות סכסוך שכנים

צו הרחקה בעקבות אלימות במשפחה(לינק

צו הרחקה קבוע

צו הגנה פסיקה

ערעור על צו הגנה

צו הרחקה רשמי

שכן אלים

עורך דין מוסמך לצו הרחקה

הארכת תוקף צו ההרחקה

ביטול צו הרחקה

חקירה במשטרה על הפרת צו