Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

[מומלץ!]תצהיר נוטריוני מחיר- דוגמא לתצהיר נוטריוני

 

זקוקים לתצהיר נוטריוני? משרד עורכי דין ונוטריון אודרי שמש רביע מנפיק תצהירים נוטריונים מקצועיים בהליך יעיל ומהיר.  אודרי שמש רביע, עו"ד ונוטריון מתמחה במתן כל שירותי נוטריון לרבות תרגום נוטריוני באופן מקצועי, יעיל ובהתחשבות מלאה בצרכי ונוחות הלקוח. שרות מהיר עד הבית. אימות, אישור עריכת מסמכים משפטיים ועוד.

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!]תצהיר נוטריוני מחיר- דוגמא לתצהיר נוטריוני

מה זה תצהיר?

תצהיר הינו מסמך בכתב אשר בא להחליף עדות בבית משפט לצורך הוכחת ו/או חיזוק טענה עובדתי אותה טוען המצהיר. לעיתים הגשת התצהיר נעשית על פי התקנות, ולפעמים בהתאם להחלטה שיפוטית ולפעמים מיוזמת מגיש בקשה בכדי לחזק טענה מטענותיו. מי שחותם ומאמת את התצהיר חייב להיות עורך דין מוסמך על פי חוק.

מהו תצהיר נוטריוני?

תצהיר נוטריוני הינו תצהיר מאושר על ידי נוטריון(להבדיל מעורך דין) והמאשר כי המצהיר חתם על התצהיר בפניו לאחר שהוזהר כדין. לעיתים רשויות לא מסתפקות בתצהיר אשר נחתם בפני עורך דין ודורשות כי התצהיר ייחתם ויאושר על ידי נוטריון. כך לצורך העניין הרשויות דורשות תצהיר נוטריוני של ידועים בציבור, תצהיר נוטריוני על מספר שנות לימוד, תצהיר נוטריוני על 12 שנות לימוד ועוד.

אימות תצהיר בידי נוטריון

לעתים, רשויות מסוימות ומוסדות שונים אינם מסתפקים באישור ואימות החתימה ע"י עורך דין ודורשים תצהיר אשר יהא חתום על ידי נוטריון. פעולת אימות החתימה והאישור היא זהה, החותם מצהיר בפני הנוטריון שתוכנו של התצהיר הוא אמת והוא מוזהר על פי דין, אך תוקפו המשפטי של התצהיר הוא בעל ערך גבוה יותר, שכן נוטריון הוא סמכות "מעין שיפוטית" על פי חוק. לדוגמא, כאשר מעוניינים לרשום עמותה ברשם העמותות יש להחתים על התצהיר נוטריון בעל רישיון ישראלי.

אז מה ההבדל בין תצהיר נוטריוני לתצהיר שאומת ע"י עורך דין?

בשל העובדה כי בכדי להפוך לנוטריון מוסמך, על המועמד לעמוד בקריטריונים מחמירים ובין היתר עליו להיות אזרח ישראלי ועורך דין העוסק במקצוע עריכת הדין מעל 10 שנים ובעל תעודת יושר, הרי שלתצהיר נוטריוני יש רמת אמינות גבוהה, אף יותר, מזו של תצהיר עו”ד רגיל והתצהיר הנוטריוני אף מהווה ראיה, בבית המשפט, שאינה דורשת כל חיזוק, לרוב, ועומדת בפני עצמה.

 תצהיר נוטריון מחיר: כמה עולה לאמת תצהיר אצל נוטריון? מה עלות החתימה של תצהיר בפני נוטריון?

המחיר מחולק לשניים. האחד- עלות הכנת התצהיר אשר משתנה ממקרה למקרה ובהתאם למורכבות עריכת התצהיר והכנתו.

השני-  עלות התשלום עבור אימות חתימת התצהיר על ידי נוטריון מוגדרת וקבועה בחוק, כך שלצורך העניין עלות חתימה של חותם יחיד הינה עומדת על 167 ₪ לא כולל מע"מ.

  בנוסף, חשוב לדעת כי נוטריון מחויב לספק ללקוח העתק מכל מסמך שערך עבורו לשמור עותק מכל אישור שנתן למשך 7 שנים וכמובן לשמור על סודיות על כל מידע ששניתן על ידי לקוח אשר נזקק לשירותיו.

דוגמה לתצהיר נוטריוני:

תצהיר נוטריוני חייב להיות ערוך בהתאם לנוסח הטופס הקבוע בתוספת לתקנות הנוטריונים, התשל”ו-1976.

להלן נוסח לדוגמא לתצהיר נוטריוני בהתאם לתקנות: 

מספר סידורי …………
טופס מס’ 1

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה

אני החתום מטה, ……………., נוטריון, בעל רישיון מספר …………… מאשר כי ביום ……………. ניצב/ה לפני במשרדי שבכתובת ……………………. מר/ת ………………………

שזהותו/ה הוכחה לי על פי ……………. מספר ……………… שהונפק/ה ביום ……………..

ולאחר שנוכחתי שהוא/היא יודע/ת את שפת התצהיר/ההצהרה ……………., הידועה גם לי, קרא/ה בנוכחותי / קראתי לו/ה את התצהיר/ההצהרה המצורף/ת ומסומן/ת באות / מספר …………..

לאחר שביררתי ונוכחתי כי מר/ת ……………. הבין/ה את תוכן התצהיר / ההצהרה ולאחר שהזהרתי אותו/ה שעליו לומר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר/ההצהרה וחתם/ה עליו/ה בנוכחותי ומרצונו/ה החופשי.

ולראיה הנני מאמת את חתימתו/ה של מר/ת ……………… בחתימת ידי ובחותמי

היום …………….

שכר נוטריון ……. ₪ (בצירוף מע”מ).

 

חתימה                                 חותם הנוטריון

 

זקוקים לתצהיר נוטריוני? משרד עורכי דין ונוטריון אודרי שמש רביע מנפיק תצהירים נוטריונים מקצועיים בהליך יעיל ומהיר.  אודרי שמש רביע, עו"ד ונוטריון מתמחה במתן כל שירותי נוטריון לרבות תרגום נוטריוני באופן מקצועי, יעיל ובהתחשבות מלאה בצרכי ונוחות הלקוח. שרות מהיר עד הבית. אימות, אישור עריכת מסמכים משפטיים ועוד.

להצעת מחיר לאישור מסמך נוטריוני עד לבית הלקוח, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו הצעת מחיר אטרקטיבית והוגנת בתוך מספר דקות! להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 נוטריון הוא עורך דין המתמחה במסמכים משפטיים ובסמכותו:

 עריכת מסמכים משפטיים

אישור הסכם ממון

אימות חתימה

תרגום נוטריוני

אימות צוואה

תרגום נוטריוני

ייפוי כוח כללי

ייפוי כוח נוטריוני

אישור נוטריוני

אישור אפוסטיל

צוואה נוטריונית