Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

 קוד משרד הבריאות | טפסים להורדה                   

משרדנו בעל מומחיות רבת שנים ומלווה משפחות רבות בהגשת בקשות לקבלת קוד ממשרד הבריאות בכל לשכות משרד הבריאות ברחבי הארץ באופן לפיו דמי ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו יחסכו למשפחה כסף רב וזמן יקר.

ליצירת קשר עם משרדנו, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

 

קוד משרד הבריאות | טפסים להורדה

 

מה זה קוד משרד הבריאות?

"קוד משרד הבריאות" הוא מסמך הניתן מטעם משרד הבריאות, המאשר סיוע של המשרד במימון מלא או חלקי עבור בתי אבות סיעודיים או בתי אבות לתשושי נפש.

קשישים ובני הגיל השלישי בישראל זכאים לתמיכת משרד הבריאות, וזאת מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

הסיוע יינתן בתנאים המפורטים בנוהל של משרד הבריאות ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית על ידי המטופל ועל ידי בני משפחתו (בן/בת הזוג ובנים/בנות בגירים של המטופל), שנקבעת לאחר בדיקת זכאות, והכל כפי שיתואר להלן.

בדיקת יכולתם הכלכלית של בני משפחתו של המאושפז נקבעו ברוח החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשכ"ט-1959 ופסיקות בית המשפט העליון ביחס לחוק זה.

 

איזה טפסים ומסמכים יש להגיש לצורך קבלת הקוד?

לאחר הגשת הבקשה והעברת המסמכים, תפתח במשרד הבריאות בקשה לאשפוז, תוך בחינה האם יש צורך במסמכים נוספים.

לעיתים, ייערך ביקור בית של אחות או עובדת סוציאלית כדי לברר האם הקשיש הסיעודי מתאים מבחינת סיווגו לקבלת קוד. לאחר מכן, וכדי לחשב את גובה הסיוע ממשרד הבריאות, תישלח הודעה לבני המשפחה והם יידרשו למלא שאלונים, וכתבי התחייבות. במסגרת השאלונים, על בני המשפחה להצהיר על פרטים אישיים לרבות הכנסותיהם ולהגיש את השאלונים חתומים על ידי עורך דין.

מחשבון משרד הבריאות לקבלת קוד:

גובה ההשתתפות העצמית נקבע לפי "מבחן הכנסות" של הקשישים, בני זוגם וילדיהם הבגירים. לקבלת הערכה ראשונית של הסכום ניתן להיעזר במחשבון משרד הבריאות. להלן קישור למחשבון משרד הבריאות:

https://nursingcalculator.health.gov.il/#/home

איך בודקים את גובה ההחזר של המימון הסיעודי?


לצורך הבדיקה לקבלת הקוד וגובה ההשתתפות של בני המשפחה (בן זוג וילדי המאושפז) יש צורך שהמשפחה של המטופל (ההורה) וילדיו יכינו מסמכים המעידים על כושר השתכרותם, כגון תלושי משכורת.

מחשבון קוד משרד הבריאות – איך בודקים את גובה ההחזר?

למשרדנו ניסיון רב בטיפול והגשת בקשה לקבלת קוד ממשרד הבריאות באופן החוסך למשפחות רבות כסף רב ואף מקצר את זמן הטיפול בקבלת הקוד. חשוב להדגיש כי לא אחת הגשה של בקשה לקבלת קוד בריאות בצורה לא נכונה יכולה לגרום נזק כלכלי למטופל הסיעודי ולילדיו ולפיכך חשוב מאוד להיעזר באיש מקצוע בעניין זה בטרם הגשת הבקשה לקבלת הקוד ממשרד הבריאות. הנכם/ן מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או להתקשר לנייד: 0508684663 לצורך קבלת ייעוץ אדיב ומהיר.

הטפסים והמסמכים שיש להגיש לצורך קבלת הקוד:

לאחר הגשת הבקשה והעברת המסמכים, תפתח במשרד הבריאות בקשה לאשפוז, תוך בחינה האם יש צורך במסמכים נוספים.

לעיתים, ייערך ביקור בית של אחות או עובדת סוציאלית כדי לברר האם הקשיש הסיעודי מתאים מבחינת סיווגו לקבלת קוד. לאחר מכן, וכדי לחשב את גובה הסיוע ממשרד הבריאות, תישלח הודעה לבני המשפחה והם יידרשו למלא שאלונים, וכתבי התחייבות. במסגרת השאלונים, על בני המשפחה להצהיר על פרטים אישיים לרבות הכנסותיהם ולהגיש את השאלונים חתומים על ידי עורך דין. משרדנו ערוך לאמת ולהחתים את התצהירים של השאלונים.

לנוחיותכם קישור ובו טפסים ראשונים לקבלת קוד משרד הבריאות :

https://www.health.gov.il/Services/forms_Audience/Pages/form_public.aspx

כיצד נקבעת ההשתתפות העצמית ועל מי מבני המשפחה חלה השתתפות עצמית?

בהתאם לנוסח המעודכן של חוזר המנהל הכללי, בקביעת ההשתתפות העצמית של המטופל ושל בני משפחתו יילקחו בחשבון הכנסותיהם והנכסים הכספיים שבבעלותם לפי הסדר המפורט:

א. הכנסות ונכסים של המטופלים ובני זוגם:

  • הכנסות שוטפות של כל אחד מהם, כולל הכנסות מנכסי מקרקעין שבבעלותםלרבות דירת מגורים ו/או נכסי מקרקעין אחרים המושכרים או שניתן להשכירם (ניתן לקזז החזר משכנתא בגין דירת מגורים)
  • נכסים כספיים (חסכונות) של המטופלים או של בני זוגם לרבות

ב. הכנסות שוטפות של ילדיהם הבגירים של המטופלים לרבות הכנסות מנכסי נדל"ן שבבעלותם (אך    
    לא חסכונות).

הסבר על אופן החישוב ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל 08/2018. להלן קישור לנוסח המעודכן של חוזר המנהל הכללי- נוהל מימון האשפוז הסיעודי לחולים סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/hozer/MK08_2018.pdf

ערעור על גובה דמי ההשתתפות העצמית שנקבעה למאושפז או לבני משפחתו:

כל אחד מבני המשפחה או כולם יחד רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית.

הערעור יוגש בלשכת הבריאות האחראית על אזור מגוריו של המטופל וידון בוועדת הערר המתאימה (מחוזית או ארצית) – לפי נושא/י הערר.

ניתן להגיש ערר גם בדיעבד ולאחר מספר שנים מהיום בו נקבע גובה ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו. חישוב זכאות מחודש ייעשה כל שנתיים או לבקשת המתאשפז, בן/בת הזוג וילדי המתאשפז עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי.

בני המשפחה רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית לאחר חתימה על כתב התחייבות לתשלום.

הליך הגשת ערר על גובה דמי ההשתתפות שנקבעה למאושפז ולבני משפחתו מצריך ליווי משפטי איכותי ומקצועי! משרדנו בעל מומחיות וניסיון רב שנים בתחום זה וזוכה להצלחות מרובות! מוזמנים/ות להשאיר הודעה באתר או ליצור קשר בנייד: 050-8684663.

 

 חקיקה וקישורים רלוונטיים:

המוסד לביטוח לאומי:

https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx

משרד הבריאות:

https://www.health.gov.il/Subjects/Geriatrics/GeriatricHospitalization/Pages/CodeHospitalization.aspx

חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994

החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשכ"ט-1959

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995

תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קצבה) התשמ"ד- 1984

חוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967

פקודת המסים (גביה) 1929

אכרזת גביית מסים (דמי אשפוז) התשמ"ב- 1982

 

משרדנו בעל מומחיות רבת שנים ומלווה משפחות רבות בהגשת בקשות לקבלת קוד ממשרד הבריאות בכל לשכות משרד הבריאות ברחבי הארץ באופן לפיו דמי ההשתתפות העצמית של המטופל ובני משפחתו יחסכו למשפחה כסף רב וזמן יקר.

ליצירת קשר עם משרדנו, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: