Audrey

Shemesh

Ravia

Law - Office

 

About Us

Our Office is a Boutique Law Office Specialized in Civil And commercial Law Including Execution Law, Real Estate, Labor Law and Succession Law. In Addition we have unique knowledge and experience of Asset Tracking and finding lost bank accounts in Israel and Europe.

 [מומלץ!] מחיר הסכם שכירות 2022

אם אתם מעוניינים בעריכת חוזה שכירות ו/או עומדים לפני חתימה על חוזה שכירות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת הסכם שכירות ו/או בדיקתו, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

[מומלץ!] מחיר הסכם שכירות 2022

מעוניין/ת לערוך חוזה שכירות שיגן עליך כמשכיר?

השוכר אינו עומד בתשלומים?

השוכר מפר את חוזה השכירות?

השוכר מסרב לפנות את הדירה?

השוכר מסרב לתקן נזקים שנגרמו על ידו ברשלנות או בזדון?

משרדנו בעל מומחיות רבת שנים בתחום דיני שכירויות ומעניק מזה שנים רבות ייעוץ משפטי מקיף ומקצועי.

עורכת דין אודרי שמש רביע משמשת מזה כתשע שנים יועצת משפטית בעיריית תל אביב (בבית הצעירים במזא"ה 9 ) המהווה מוקד מידע וייעוץ בין משכירים ושוכרים בעיר.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ואנו נשמח לייעץ לכם באופן מקצועי תוך מתן שירות אדיב.

חשיבותו של חוזה שכירות הכולל את תיקוני חוק השכירות הוגנת- חוק השכירות והשאילה:

משכירים רבים אינם מודעים לעובדה של ההשלכות המשפטיות שחלות עליהם עקב התיקון החדש לחוק השכירות והשאילה, תשל"א- 1971, הידוע בשמו "חוק שכירות הוגנת" ואשר נכנס לתוקף בספטמבר 2017.

במסגרת התיקון לחוק הוכנסו שינויים בולטים בחוק החושפים את בעלי הדירות לתביעות כאלה או אחרות. כך לצורך העניין המחוקק קבע מספר סעיפים בחוק שהינם קוגנטיים, קרי, לא ניתן להתנות על סעיפים אלה בתוך חוזה השכירות, וככל שבעל הדירה (המשכיר) יתנה על סעיפים אלה בחוזה השכירות, הוא יהיה חשוף לתביעה על ידי השוכר וייחשב כמשכיר שהפר את הסכם השכירות.לחשיפה משפטית זו השלכות כספיות רבות.

להלן יובאו מספר דוגמאות לסעיפי חובה שיש להכניסם במסגרת חוזה השכירות בהתאם לתיקוני החוק:

מי אחראי על תיקון הליקויים בדירה:

בהתאם לתיקון חוק השכירות והשאילה, המשכיר הוא זה אשר אחראי לתקן על חשבונו כל ליקוי או פגם בדירה המושכרת, העונה על שני התנאים הבאים, וזאת גם אם הצדדים הסכימו שפגמים אלה הם באחריות השוכר:

הליקוי אינו ליקוי קל ערך.

הליקוי לא נגרם עקב שימוש בלתי סביר בדירה.

 לפיכך, כל ליקוי שנגרם ע"י השוכר בזדון או ברשלנות, עלות התיקון תחול על השוכר.

בתוך כמה זמן על המשכיר לתקן תיקונים דחופים בדירה?

התיקון לחוק השכירות והשאילה מעניק לשוכרים זכויות בסיסיות שאי אפשר להתנות עליהן בחוזה השכירות ("תניות קוגנטיות"), כגון הזכות לדרוש מהמשכיר שיבצע תיקונים דחופים בדירה בתוך 3 ימים מרגע שהודיע לו המשכיר ובמידה ומדובר בתיקונים לא דחופים, עליו לתקנם בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ 30 יום מרגע שהודיע לו השוכר על כך.

כלומר, במידה המשכיר לא יעמוד בלוח הזמנים החדש שנקבע בחוק, הרי הוא ייחשב כמי שהפר את חוזה השכירות והחוק.

הגבלת גובה הערבות:

ערובה נועדה להבטיח את המשכיר ולפצותו על נזקים שעשויים להגרם לו על ידי השוכר במהלך תקופת השכירות עקב הפרתו, כגון: אי תשלום דמי שכירות, אי תשלום תשלומים שוטפים בדירה(ועד בית, ארנונה, גז מים וכו'), גרימת נזקים בדירה בזדון או ברשלנות, אי פינוי הדירה במועד ועוד.

בעבר, המשכיר (בעל הדירה) יכל לגבות באמצעות חוזה השכירות בטוחות וערובות כראות עיניו ובסכומים שהוא קבע וללא כל מגבלה בחוק לרבות מימושן.

כיום, סעיף 25 י' לחוק השכירות והשאילה הגביל את גובה הסכום המצטבר של הערובות שהמשכיר יכול לבקש מהשוכר בחוזה השכירות ועל המשכיר לעמוד בכללים חדשים אלה.

כך לצורך העניין התיקון לחוק קובע שאם המשכיר מבקש מהשוכר ערובה שכרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר (למשל, ערבות בנקאית או צ'יק מזומן או כסף מזומן), הגובה המצטבר של הערובות לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:

סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.

סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).

הלכה למעשה, אם נחתם חוזה שכירות לתקופה של 12 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 5,000 ש"ח לחודש, הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא סכום השווה לפי 3 מדמי השכירות לחודש: קרי, 15,000 ₪

הגבלה על מימוש הערבות והבטוחות:

בעבר המשכיר היה רשאי לממש את הערובות לפי שיקול דעתו בכפוף לחובתו לפעול בתום לב.

התיקון לחוק השכירות והשאילה (חוק שכירות הוגנת) שינה באופן מהותי את המצב וקבע מקרים מוגדרים וקבועים מתי יהיה רשאי המשכיר לממש את הבטחונות והערובות, והכל כפי שיתואר להלן:

  1. במידה והשוכר לא שילם את דמי השכירות במועדים הקבועים בחוזה השכירות.
  2. במידה והשוכר לא תיקן ליקויים שהיה חייב לתקן על פי חוק (כך לצורך הדוגמא, השוכר גרם נזק ברשלנות או בזדון ו/או לא תיקן תיקונים קלי ערך).
  3. השוכר לא שילם תשלומים שהתחייב לשלם בחוזה השכירותכגון: ועד בית, ארנונה, חשמל, מים, וכיו"ב.
  4. השוכר לא פינה את הדירה במועד הקבוע.

החשיבות של עריכת הסכם שכירות אצל עורך דין המומחה בתחום דיני השכירויות:

בנסיבות אלה בהן קיימים תיקונים רבים וחדשים לחוק השכירות והשאילה, חשוב ביותר לשכור שירותי עורך דין המומחה בתחום והמכיר את כל החידושים והתיקונים בחוק ובפסיקה. עורכת הדין אודרי שמש רביע הינה בעלת מומחיות רבת שנים בניסוחי חוזי שכירות הכוללים את תיקוני החוק ומעניקים לך שקט נפשי והגנה מלאה מפני משכירים בעייתיים.

לפיכך, בטרם הנכם משכירים את דירתכם חשוב שתדאגו לאינטרסים שלכם ותבחרו בעורך דין שצבר ידע וניסיון רב בעריכת חוזי שכירות ויידע לפרט בו את כל התנאים  הנדרשים באופן ברור ומחייב מבלי לשכוח ומבלי לדלג על אף תנאי או סעיף העלול לצוץ בעתיד ולהוות עניין למול גורם כזה או אחר.

מחיר: עלות עריכת הסכם שכירות:

בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, שכר הטרחה של עורך הדין בעריכת חוזה שכירות עומד על גובה דמי השכירות החודשי.

יחד עם זאת, לרוב, טווח המחירים של שכר הטרחה לעריכת חוזה שכירות בשוק נע בין מחצית דמי השכירות החודשי ומעלה כאשר מדובר בחוזה שכירות למגורים פרטיים. כך לצורך הדוגמא כאשר דמי השכירות החודשיים עומדים על 4,000 ₪, שכר הטרחה שישולם לעורך הדין יעמוד על 2,000 ₪.

כאשר מדובר בשכר טרחה לעריכת חוזה שכירות במבנה מסחרי עבור בית עסק, העלות של עריכת הסכם השכירות תהיה גבוהה יותר ולרוב תעמוד על חודש שכירות, תלוי במורכבות החוזה.

אם כן, שכר הטרחה של עריכת חוזה שכירות תלוי במספר גורמים לרבות מורכבות העסקה (בעיקר כאשר דובר בעריכת הסכמים מסחריים)לרבות ניהול משא ומתן למול עורך הדין של הצד שכנגד במידת הצורך, וכן הלאה וכן הלאה.

 אם אתם מעוניינים בעריכת חוזה שכירות ו/או עומדים לפני חתימה על חוזה שכירות, אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ולקבלת  הצעת מחיר הוגנת בגין עריכת הסכם שכירות ו/או בדיקתו, שלחו לנו  הודעה בווטסאפ או התקשרו לנייד 050-8684663 ותקבלו מענה בתוך מספר דקות! 

להודעת ווטסאפ לחץ על הלינק  הבא: 

האמור במאמר זה אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין. לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ מוזמנים להשאיר הודעה בדף הפייסבוק או להתקשר לנייד: 050-8684663.

חוקים רלוונטיים:

חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982

תגיות:

חוזה שכירות מול עורך דין מי משלם
 
עורך דין חוזה שכירות
 
הכנת חוזה שכירות
 
חוזה שכירות דירה עורך דין
 
עורך דיןבלענייני שכירות והגנת הדייר
 
חתימת חוזה שכירות אצל עורך דין
 
עורך דין חוזה דירה
 
שכר טרחה עורך דין חוזה דירה
 
 שכר טרחה עורך דין חוזה שכירות
 
חוזה שכירות עם עורך דין מי משלם
 
חוזה שכירות מול עורך די מי משלם
 
עורך דין שכירות והגנת הדייר
 
חוזה שכירות דירה עורך דין
 
עורך דין הפרת חוזה שכירות
 
שהכנת חוזה שכירות
 
עורך דין חוזה דירה